KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00714690
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

MAVİ KOCAELİ 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/632591
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin: 30.000 Litre
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.12.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü- Toplantı Salonu (Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:129 İzmit/Kocaeli)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2018 YILI ISINMA AMAÇLI MOTORİN

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Isınma Amaçlı Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/632591
1-İdarenin
a) Adresi : KOCAELİ VALİLİĞİ KÖRFEZ MAH. ANKARA KARAYOLU CAD. NO:129 KAT: 1 REAL AVM YANI 41040 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623006400 - 2623246880
c) Elektronik Posta Adresi : kocaeli@gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin: 30.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Gebze İlçesi: Kargalı Sağlık Evi, Karamürsel İlçesi: Kızderbent Sağlık Evi, Kandıra İlçesi: Deliveli Sağlık Evi, Karaağaç Sağlık Evi, Dilovası İlçesi: Köseler Sağlık Evi, Kartepe İlçesi; Avluburun Sağlık Evi, İzmit İlçesi: Şahinler Sağlık Evi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı tarihte işe başlanacak olup, ihale konusu mal 31/12/2018 tarihine kadar peyder pey teslim alınacaktır. Motorinin teslim edileceği yerler: Gebze İlçesi: Kargalı Sağlık Evi, Karamürsel İlçesi: Kızderbent Sağlık Evi, Kandıra İlçesi: Deliveli Sağlık Evi, Karaağaç Sağlık Evi, Dilovası İlçesi: Köseler Sağlık Evi, Kartepe İlçesi: Avluburun Sağlık Evi, İzmit İlçesi: Şahinler Sağlık Evi olup,bunların dışında ihtiyaç duyulması halinde İdarenin bağlı birimlerinden herhangi bir birimine motorin teslimatı yapılabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü- Toplantı Salonu (Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:129 İzmit/Kocaeli)
b) Tarihi ve saati : 22.12.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
2)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
3)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Lisans Belgesi,
4)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şubesi Satın Alma Birimi ( Doküman Bedeli ; Kocaeli Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne veya Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü' nün Halk Bankası nezdindeki IBAN : TR 95 0001 2009 4430 0005 0001 21 hesabına yatırılabilir) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü- İdari ve Mali İşler Şubesi Satın Alma Birimi (Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:129 İzmit/Kocaeli) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR