TÜİK ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00700924
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA EKSPRES 15.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/578729
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan taşıtların ihtiyacında kullanılmak üzere 30.000 Litre Motorin(Diğer), satın alınması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye İstatistik Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü - Kışla Mah. 53. Sokak No: 8 Muratpaşa /ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU-ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KALKINMA BAKANLIĞI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI


Türkiye İstatistik Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü 02/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında Akaryakıt -Motorin ( Diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/578729

1-İdarenin
a) Adresi : Kışla Mahallesi 53. Sokak No:8 / 07040 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2422434560 - 2422434562
c) Elektronik Posta Adresi : tuik.antalya@tuik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan taşıtların ihtiyacında kullanılmak üzere 30.000 Litre Motorin(Diğer), satın alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Türkiye İstatistik Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü görev alanına giren Antalya, Burdur ve Isparta illeri ve bu illerin ilçe, ve köyleri ile idare tarafından gerek duyulması halinde diğer il, ilçe ve köyleri
c) Teslim tarihi : 02.01.2018-31.12.2018 tarihler arasında teknik şartname hükümlerine göre teslim alınacaktır. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye İstatistik Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü - Kışla Mah. 53. Sokak No: 8 Muratpaşa /ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 05.12.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli, "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, isteklinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge;
2) İstekli, bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise, isteklinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi;
3 ) İstekli dağıtıcı ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan dağıtıcı lisansı,
4) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan "İstasyonlu Bayilik Lisansı" ile işin bitim tarihine kadar geçerli bayilik sözleşmesi,
5)Yüklenici akaryakıt verebileceği Araç Tanıma sistemi bulunan, Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan içerisinde en az 10 bayii (istasyon ) ve Isparta, Burdur illerinde Araç Tanıma sistemi bulunan en az 3' er bayi (istasyon), ve Kurumumuza azami 20 km mesafede olan 2 bayii (istasyon) ve Türkiye genelinde Araç Tanıma Sistemi bulunan en az 100 bayii (istasyon) olduğunu isim ve adresleri ile belgelendirecek ve teklif zarfı içerisinde sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 45 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye İstatistik Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü - Kışla Mah. 53. Sokak No:8 Muratpaşa /ANTALYA İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İstatistik Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü - Kışla Mah. 53. Sokak No: 8 Muratpaşa /ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR