KORKUTELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00700839
Şehir : Antalya / Korkuteli
Yayınlandığı Gazeteler

KORKUTELİ GÜNDEM 15.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/586534
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
70000 (Yetmişbin) Lt. Motorin ve 1000 (Bin) Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.12.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü Yeni Mahalle, Antalya Caddesi No:93/111 07800 Korkuteli/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KORKUTELİ ORMAN İŞLETME MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ


AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/586534

1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Mahalle Antalya Caddesi 07800 KORKUTELİ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2426436010 - 2426436120
c) Elektronik Posta Adresi : hulyaguney@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 70000 (Yetmişbin) Lt. Motorin ve 1000 (Bin) Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdaremizin ihtiyacı kadar günün 24 saati Yüklenicinin Akaryakıt İstasyonundan ve olağanüstü şartlarda ( Orman Yangını vs.) İdarenin belirteceği yerlerde peyder pey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Malın teslim süresi sözleşmenin imzalanmasından sonra 01.01.2018 tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü Yeni Mahalle, Antalya Caddesi No:93/111 07800 Korkuteli/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 07.12.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağılım Pazarlama Kuruluşu'' ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Dağıtıcı Lisans belgesini,
2-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Bayilik Lisansı (İstasyonlu)Belgesini,
4-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından almış olduğu İş yeri Açma ve İzin belgesini teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır.
5- İstekli, İdareye akaryakıt temini sağlayacak akaryakıt istasyonunun adını ve adresini teklifleri ile birlikte sunacaktır. İsteklinin kendi istasyonu dışında akaryakıt temin edeceğini bildirdiği istasyonla aralarındaki özel anlaşmanın da teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR