GESTAŞ DENİZ ULAŞIM TURİZM TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00668311
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇANAKKALE OLAY 25.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/450860
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
80.000 LT. MOTORİN EURO PLUS 7.500 LT. 95 OKTAN BENZİN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2017 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GESTAŞ / Cevatpaşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. No:26 Kat:1-2 Merkez/Çanakkale
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

GESTAŞ DENİZ ULAŞIM TURİZM TİCARET A .Ş.

2018 YILI ŞİRKET ARAÇLARINA AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/450860
1-İdarenin
a) Adresi : CEVATPAŞA MAHALLESİ KAYSERİLİ AHMET PAŞA CAD. NO:26 GESTAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI KAT 1-2 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862174452 - 2862175852
c) Elektronik Posta Adresi : info@gdu.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 80.000 LT. MOTORİN EURO PLUS 7.500 LT. 95 OKTAN BENZİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Türkiye genelinde Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemine (ATOS) uyumlu akaryakıt istasyonlarında, idarenin mülkiyetindeki veya kirasındaki araçlara teslim edilecektir.Ayrıntılı bilgi teknik şartnamede yer almaktadır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ihtiyaç doğrultusunda 7 gün 24 saat akaryakıt satış istasyonundan İdaremiz araçlarına verilecektir. İşin bitim süresi 31.12.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GESTAŞ / Cevatpaşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. No:26 Kat:1-2 Merkez/Çanakkale
b) Tarihi ve saati : 17.10.2017 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış ihale süresince geçerli olan "Bayilik Lisansı (İstasyonlu)" teklif dosyasında sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Mesafeyi gösterir onaylı belge: İstekliler, Taşıt Tanıma Sistemi ile teklif kalemlerindeki akaryakıt cinslerinin alınabileceği en yakın akaryakıt bayisi olduğu akaryakıt dağıtım firmasının taşıt tanıma ile yakıt alınabilen herhangi bir bayi istasyonunun, İdare Genel Müdürlük Binası' na ( Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Caddesi No:26 Merkez/Çanakkale ) uzaklığını belirten Yerel Belediyeden Km bazında mesafeyi gösterir onaylı belge sunacaktır.(Bu belge fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kullanılacaktır.)
İdaremizin faaliyet gösterdiği lokasyonlar nedeniyle Çanakkale Merkez İlçede en az 1 adet, Çanakkale il sınırları Avrupa Yakası tarafında en az 1 adet, Türkiye genelinde en az 600 adet istasyondan taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt satışı yapabilen akaryakıt şirketleri veya yetkili bayileri olan firmalar ihaleye katılabilir.İstekliler, teknik şartnamenin 3. maddesinde belirtilen bu şartı taşıdıklarını gösterir yazılı beyanlarını teklif dosyasında idareye sunacaktır.
İhale süresince geçerli olan ve dağıtıcı firma ile istekli arasında yapılmış taşıt tanıma sistemi uygulanacağına dair sözleşme (bayi-işletme arasındaki taşıt tanıma sistemi sözleşmesi) teklif dosyası kapsamında sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bir araç 100 Km'de ortalama 8-10 Lt. yakıt tüketir. 100 Km'de 10 Lt. yakıt tükettiği varsayılırsa, 1 Km'de 0,1 Lt. yakıt tüketir.
Bir aracın deposu ortalama 60 Lt. yakıt alabilir.
İstekli yakıtın Litre fiyatını "F" olarak belirlesin.
Taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt alınabilen en yakın istasyonun veya bayinin idareye uzaklığı "U"olsun.
60Lt. yakıtı almak için harcanan toplam bedel
Fx60=yakıt için ödenen bedel
Ux0,1x2xF=yakıtı almak için İdare aracının yaktığı yakıt bedeli ( gidiş-dönüş olmak üzere 2 ile çarpılır.)
Toplam=60F+0,2xUxF
Fiyat dışı unsur dahil bedeli bulmak için 60'a böleriz.
(60F+0,2xUxF)/60
A Firması B Firması
Teklif : 2,85 TL 2,90 TL
İdareye Uzaklık : 15 Km 3 Km
Fiyat Dışı Unsur : 0,1425 TL 0,029 TL
Fiyat Dışı Unsur Dahil Bedel : 2,9925 TL. 2,929 TL.
* İhalede A Firması daha düşük fiyat vermesine karşın ,fiyat dışı unsurlarla İdare B firması ile sözleşme imzalayacaktır.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Cevatpaşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. No:26 Gestaş Genel Müdürlük Binası Kat: 1 ÇANAKKALE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GESTAŞ / Cevatpaşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. No:26 Kat:1-2 Merkez/Çanakkale adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR