KADINHANI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497486
Şehir : Konya / Kadınhanı
Yayınlandığı Gazeteler

KADINHANI SÖZCÜ 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/517348
Niteliği, Türü, Miktarı
:
AKARYAKIT ALIMI (16.000LT.K.BENZİN (95 OKTAN) ve 11.000LT. MOTORİN (DİĞER)  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
15.12.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
KADINHANI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU (İSTİKLAL MAH. KONYA CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 KADINHANI/KONYA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KADINHANI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ HİZMET OTOLARININ 2017 YILI İHTİYACI OLAN AKARYAKIT

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜKadınhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği hizmet otolarının 2017 yılı ihtiyacı olan akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/517348

1-İdarenin

a) Adresi

:

İSTİKLAL MAHALLESİ İSTANBUL CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 42800 KADINHANI/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3328340285 - 3328340912

c) Elektronik Posta Adresi

:

konyakadinhani@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

AKARYAKIT ALIMI (16.000LT.K.BENZİN (95 OKTAN) ve 11.000LT. MOTORİN (DİĞER)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

YÜKLENİCİYE AİT AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN, İDAREYE AİT ARAÇLARIN YAKIT DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi

:

Malın bütünü içerisinden idarenin ihtiyaç duyacağı miktar kadar akaryakıt; 01/01/2017 günü saat:00.01'den itibaren 31/12/2017 günü saat:23:59'a kadar idarenin belirlediği zamanlarda idareye ait araç yakıt depolarına idarenin belirlediği zamanlarda idareye ait hizmet araçlarının depolarına aktarılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KADINHANI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU (İSTİKLAL MAH. KONYA CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 KADINHANI/KONYA)

b) Tarihi ve saati

:

15.12.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

A-) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda; EPDK’dan alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda; EPDK’dan alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı
B-) Kadınhanı ilçe merkezi sınırları içerisinde yerleşik akaryakıt bayisi olduğunu kanıtlayıcı belgeler


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı KADINHANI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU (İSTİKLAL MAH. KONYA CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 KADINHANI/KONYA) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KADINHANI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU (İSTİKLAL MAH. KONYA CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 KADINHANI/KONYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR