Yazdır

SERİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497267
Şehir : Antalya / Serik
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Serik Orman İşletme Müdürlüğü merkez mah. Atatürk cad. 2055 sok. No:15 Serik / Antalya
Niteliği, Türü, Miktarı : Serik merkezindeki araçlar için motorin 45.000 Lt, diğer motorin 3000 lt, kurşunsuz benzin 1000 lt, Gebiz i merkezindeki araçlar için motorin 70.000 lt, diğer motorin 1000 lt, kurşunzu benzin 95 oktan 1000 lt  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 19.12.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/499209
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SERİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜSerik Merkezindeki araçlar için 45000 Lt motorin,3000 lt diğer motorin , 1000 Lt Kurşunsuz Benzin 95 oktan ile Gebiz mah araçlar için 70000 Lt motorin, 1000 lt Motorin diğer,1000 lt Kurşunsuz benzin 95 oktan akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/499209

1-İdarenin

a) Adresi

:

MERKEZ MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 15 07500 SERİK/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2427221095 - 2427222499

c) Elektronik Posta Adresi

:

serikisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Serik merkezindeki araçlar için motorin 45.000 Lt, diğer motorin 3000 lt, kurşunsuz benzin 1000 lt, Gebiz i merkezindeki araçlar için motorin 70.000 lt, diğer motorin 1000 lt, kurşunzu benzin 95 oktan 1000 lt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Serik Orman işletme Müdürlüğü merkezindeki araçlar için Serik İlçesindeki akaryakıt istasyonları veya en fazla 10 km mesafeye kadar akaryakıt istasyonları , Gebiz Orman İşletme Şefliği merkezindeki araçlar için Gebiz mah. akaryakıt istasyonları veya 20 km mesafeye kadar akaryakıt istasyonları, Orman yangınları çıkması halinde idarece belirtilecek yangın yerine tankerlerle teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen talep tarihinden itibaren 1 gün içerisinde pey der pey 31.12.2017 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Serik Orman İşletme Müdürlüğü merkez mah. Atatürk cad. 2055 sok. No:15 Serik / Antalya

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) : İstekli bir ` Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu` ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) : İstekli bir ` Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan `Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini
c) : İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu Bayilik Belgesini
d) : İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Akaryakıt bayisinden akaryakıt alımından sonra her aracın ücretsiz su ile yıkanıp temizlenmesi ve her araç için araç tanıma sistemi cip ( taşıt tanıma kartı vb.b) temini yönündeki taahhütname , şayet araçların pompa v.b. aksamlarında akaryakıttan meydana gelen bir arıza olması halinde gerekli onarım ve tadilat işlerini kabul ettiğine dair taahhütname

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İlgili Akaryakıt Firmasının bayisi olduğuna ve iş bitim süresine kadar geçerli bayilik belgesi.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif birim fiatla birlikte fiat dışında aşağıdaki formülle hesap edilecek mesafede dikakate alınarak oluşacak fiat değerlendirilecektir.

A- Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıdaki yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas birim fiyat,
B- Teklif edilen birim fiyat,
C- Akaryakıt istasyonunun Km. cinsinden idareye uzaklığını (İdare merkezi bu ihalede Gebiz İşletme Şeflik binasıdır.)
D- Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetinin her bir Km. için artıran katsayı 0,0026 kabul edildi.
Her türlü akaryakıt cinsi için; A=B*((C*D)+1) formülü kullanılarak idaremizce hesaplanacaktır.
Akaryakıt istasyonunun Km. cinsinden idare merkezine olan uzaklığı ve idarece belirlenen katsayı 0,0026'dır. Bu katsayı uygun bedel tesbitinde kullanılacaktır.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Serik Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisinden veya EKAPtan indirlecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Serik Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Kalemi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR