Yazdır

ÇUMRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496597
Şehir : Konya / Çumra
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUMRA POSTASI 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇUMRA 26 HAZİRAN 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 08.12.2016 10:30
Niteliği, Türü, Miktarı : 16500 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 10200 Litre Motorin(Diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ÇUMRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMI
ÇUMRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ


ÇUMRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/519495

1-İdarenin

a) Adresi

:

Rauf Denktaş Cad 1 ÇUMRA/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3324471181 - 3324472156

c) Elektronik Posta Adresi

:

konyacumra@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

16500 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 10200 Litre Motorin(Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İçeriçumra Bölge Trafik İstasyon Amirliği Hizmet araçlarının depolarına

c) Teslim tarihi

:

İdarenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda Yüklenicinin daha önceden göstereceği Akaryakıt istasyonlardan 01.01.2017 tarihinde saat 00:00 da başlar 31.12.2017 tarihinde saat 24:00 da biter.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bakkalbaşı Mah.Rauf Denktaş Cad. No:1 ÇUMRA/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

08/12/2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a-) İstekliler Çumra İlçe Merkezi Sınırları Dahilinde En az Bir Akaryakıt istasyonu olduğunu belgelemek zorundadır

b-) İstekliler durumlarına uygun olan EPDK'dan alınmış lisans belgelerinin aslını veya noter tasdikli örneğini ibraz etmek zorundadır.

c-) Belediyeden İşyeri açma Ruhsatı

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakkalbaşı Mah.Rauf Denktaş Cad. No:1 ÇUMRA/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR