GAZİANTEP AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00495795
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/508820
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 12.000 LT, Gaziantep Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü 2.000 LT, Oğuzeli Engelsiz Yaşam Bakım Merkezi Müdürlüğü10.000LT, Gaziantep Çocuk Yuvası Müdürlüğü6.000LT, Şehitkâmil Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 8.000 LT Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
19.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Budak Mah.M.Fevzi Çakmak Blv.No.104/B 27070 Şehitkamil/GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/508820

1-İdarenin

a) Adresi

:

Budak Mah.M.Fevzi Çakmak Blv.No.104/B 27270 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası

:

3422316521 - 3422316520

c) Elektronik Posta Adresi

:

gaziantep@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 12.000 LT, Gaziantep Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü 2.000 LT, Oğuzeli Engelsiz Yaşam Bakım Merkezi Müdürlüğü10.000LT, Gaziantep Çocuk Yuvası Müdürlüğü6.000LT, Şehitkâmil Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 8.000 LT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gaziantep Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü, Oğuzeli Engelsiz Yaşam Bakım Merkezi Müdürlüğü, Gaziantep Çocuk Yuvası Müdürlüğü, Şehitkâmil Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu Merkezi Müdürlüğü, Nizip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Şahinbey Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Şahinbey Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü, Gaziantep Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Nizip Huzurevi Müdürlüğü, Kadın Konukevi Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ve Şehitkamil Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

:

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gaziantep Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü, Oğuzeli Engelsiz Yaşam Bakım Merkezi Müdürlüğü, Gaziantep Çocuk Yuvası Müdürlüğü, Şehitkâmil Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu Merkezi Müdürlüğü, Nizip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Şahinbey Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Şahinbey Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü, Gaziantep Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Nizip Huzurevi Müdürlüğü, Kadın Konukevi Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ve Şehitkamil Çocuk Destek Merkezi Müdürlükleri araçları firmanın akaryakıt istasyonundan temin edilecek olup, Jeneratörler için kullanılacak yakıt idarenin adresine peyderpey olarak teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Budak Mah.M.Fevzi Çakmak Blv.No.104/B 27070 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatı uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`ndan (EPDK`dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`ndan (EPDK`dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi. (Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri teklif zarfında sunulacaktır.)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü satınalma servisi Budak Mah.M.Fevzi Çakmak Blv.No.104/B 27070 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Budak Mah.M.Fevzi Çakmak Blv.No.104/B 27070 Şehitkamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR