Yazdır

ANKARA BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451497
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 09.11.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer : Hazine Müsteşarlığı A Blok Mürsel TAMER Toplantı Salonu 13. Kat, İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / ANKARA
İhale Kayıt No : 2016/391477
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Kurumumuz hizmet araçlarında, jeneratör ile bahçe makinalarında kullanılmak üzere, 42.000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin satın alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI IDARİ VE MALİ IŞLER DAİRESİ BAŞKANLİĞİ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/391477

1-İdarenin

a) Adresi

:

İnönü Bulvari No:36 06510 Emek ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

(0312) 204 70 16 - (0312) 204 63 17

c) Elektronik Posta Adresi

:

imi.satinlama@hazine.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kurumumuz hizmet araçlarında, jeneratör ile bahçe makinalarında kullanılmak üzere, 42.000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin satın alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Taşıt araçları için alınacak akaryakıt Yüklenicinin akaryakıt istasyonunda, Jeneratör ve bahçe makinaları için alınacak akaryakıt ise idarenin hizmet binasında teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Müsteşarlığımızın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda 2017 yılı içinde peyder pey teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Hazine Müsteşarlığı A Blok Mürsel TAMER Toplantı Salonu 13. Kat, İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

09.11.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklinin faaliyetlerini yapabilmesine ilişkin 5015 sayılı Petrol Kanunu gereği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan almış olduğu lisans belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Başbakanlık Merkez Saymanlık/Muhasebe Müdürlüğü (Vekaletler Cad. Başbakanlık Ana Bina A.Blok Zemin Kat Kızılay/ANKARA)?ne doküman bedeli ödenecek ve buradan alınacak makbuz karşılığında Hazine Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 9. Kat, 907 no.lu oda, İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek/ANKARA adresinden ihale dokümanı temin edilecektir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hazine Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 9.kat, 907 nolu oda, İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR