Yazdır

PAMUKOVA BELEDİYE BŞK.

Akaryakıt satın alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497769
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM SAKARYA 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 20.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 2.500-LT. KURŞUNSUZ BENZİN VE 150.000-LT MOTORİN İLE MAL ALIMI
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/510529
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Elperek mahallesi Ankara Caddesi No:94 Pamukova/SAKARYA b) Tarihi ve saati: 20.12.2016 - 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

PAMUKOVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2016/510529

1-İdarenin

a) Adresi : ELPEREK MAH. ANKARA CAD. 94 PAMUKOVA/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası: 2645513414 - 2645513020

c) Elektronik Posta Adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :2.500-LT. KURŞUNSUZ BENZİN VE 150.000-LT MOTORİN İLE MAL ALIMI. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: İLÇE SINIRLARI İÇİNDE

c) Teslim tarihleri: Sözleşme imzalandıktan sonra 30 (otuz) gün içinde işe başlanacak ve Binek otoların akaryakıtı yüklenici istasyonundan pompa teslimi. İş makinaları'nın (motorin) ihtiyacı, Pamukova Belediye garajında bulunan depomuza teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Elperek mahallesi Ankara Caddesi No:94 Pamukova/SAKARYA
b) Tarihi ve saati: 20.12.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

5015 sayılı Kanun Gereği Zorunlu Belge:
1- İstekli bir ´Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu´ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2- İstekli bir ´ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ´ ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluş’dan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan ´ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’ nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini; İstekliler kendi durumlarına uyan belgeyi teklif zarfı içerisinde sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

HER TÜRLÜ AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALINMASI veya SATILMASI İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

1. İstekliler akaryakıt istasyonu ile idare(Belediye hizmet binası) arası mesafeyi belirten bilgiyi teklifleri dahilinde sunmaları zorunludur.

2. Fiyat dışı unsurlarda km. cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı idarece belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.

Uygun bedelin tespitinde ;

A: Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan aşağıda yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyatı,

B: Teklif edilen birim fiyatı,

C: Akaryakıt istasyonunun km. cinsinden idareye uzaklığı,

D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir km. için arttıran katsayı idarece 0,0025 kabul edilmiştir.

Her türlü akaryakıt için ; A=Bx((CxD)+1) formülü kullanılarak;

İhale dokümanında mevcut bulunan “Uygun Bedel Tesbit Hesap Tablosu”doldurularak, teklif zarfı içinde sunulması zorunludur.

Not: İdaremiz akaryakıt istasyonu ile Belediye hizmet binası arası mesafeyi resen ölçerek hesaplamayı kontrol etme yetkisine sahip olup, km.mesafesinde uyuşmama yada hesaplamada aritmetik hata olması halinde idaremizce düzeltilmiş hesaplama tablosuna göre işlem yapılacaktır.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı PAMUKOVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Elperek mahallesi Ankara Caddesi No:94 Pamukova/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR