Yazdır

KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452900
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU SÖZCÜ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü
İhale Kayıt No : 2016/418372
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Merkez 200000 Lt,İnebolu 30000 Lt,Doğanyurt 5000 Lt,Azdavay 10000Lt, Taşköprü 25000 Lt,Şenpazar 5000 Lt,Küre 5000 Lt,Cide 10000 Lt Bozkurt 10000 Lt Kastamonu Merkez ve İlçelerdeki araçlara Motorin (Diğer) alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 14.11.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT İLANI


Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/418372

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hepkebirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:64 MERKEZ KASTAMONU KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası

:

3662141066 - 3662143075

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma37@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Merkez 200000 Lt,İnebolu 30000 Lt,Doğanyurt 5000 Lt,Azdavay 10000Lt, Taşköprü 25000 Lt,Şenpazar 5000 Lt,Küre 5000 Lt,Cide 10000 Lt Bozkurt 10000 Lt Kastamonu Merkez ve İlçelerdeki araçlara Motorin (Diğer) alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. İhale uhtesinde kalan yüklenici firma/firmaların akaryakıt istasyonundan, Müdürlüğümüze bağlı, Kastamonu Merkez ve ilçelerimizde bulunan, A.S.H. Ambulans ve Müdürlüğümüze ait hizmet araçlarının, yakıt depolarına, 24 saat esasına göre peyderpey şeklinde akaryakıt pompa fişi karşılığında teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

14.11.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İhaleye katılacak istekliler, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alacağı (piyasada İstasyonlu olarak akaryakıt faaliyetlerini sürdürebileceğine dair) LİSANS BELGESİ´nin aslını yada noter onaylı suretini, teklif zarfı içinde bulunduracaktır. 2) Akaryakıt İstasyonu Bayiliğini yaptığı, akaryakıt şirketi ile ilgili bayilik sözleşmesi yada, bayilik belgesinin aslını veya noter onaylı suretini, teklif zarfının içinde bulunacaktır. 3) Akaryakıt Faaliyet alanı ile ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı yada noter onaylı suretini teklif zarfı içinde bulunduracaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şubesi İdari İşler Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR