Yazdır

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451536
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE HABER 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 60000 Lt Motorin ( Diğer) 20000 Lt Kurşunsuz benzin ( 95 Oktan)
İhale Tarihi : 11.11.2016 14:00
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/414096
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : T.Ü.Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/414096

1- İdarenin

a) Adresi : BALKAN YERLEŞKESİ 22030 BALKAN YERLEŞKESİ EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası : 2842231104 2842235507

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 60000 Lt Motorin ( Diğer) 20000 Lt Kurşunsuz benzin ( 95 Oktan)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Akaryakıt İstasyonundan alınacaktır.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra, akaryakıt istasyonundan ihtiyaca göre günlük olarak 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.Ü.Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Tarihi ve saati : 11.11.2016 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi?

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya

belgeler:

1) İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin

yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibinin "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu tevsik eden belgenin aslı veya noter tasdikli

sureti.

2) İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde

alınmış, teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri?

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek

üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma

uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere

ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşu veya özel sektöre yapılan akaryakıt satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

13.10.2016 İlan Önizleme

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.Ü.Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.Ü.Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri

için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal

kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR