Yazdır

KASTAMONU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451402
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU NASRULLAH 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 02.11.2016 10:00
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/410100
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KASTAMONU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKGYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ghale Kayıt Numarası : 2016/410100

1-Gdarenin

a) Adresi : Honsalar Mahallesi Belediye Caddesi Eski Belediye Binası No:62 MERKEZ/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası : 3662129949 - 3662149489

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ghale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50000 Lt Motorin (Diğer) ve 750 Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Gdareye ait hizmet araçları yüklenici firmaya ait akaryakıt istasyonundan akaryakıt alabilecekleri gibi, yüklenicinin bayisi olduğu dağıtım şirketinin ilçeler ve ülke genelindeki diğer taşıt tanıma sistemine sahip olan bayilerinin akaryakıt istasyonlarından da alım yapma serbestîsine sahip olacak, peyderpeyi teslimat yapılacaktır.

c) Teslim tarihi : Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşların araç yakıt depolarına 31/12/2017 tarihine kadar yüklenici firma istasyonundan peyderpeyi teslimat yapılacaktır. Taşıt Tanıma Sistemin cihazının monte edileceği yer idareye yazılı ya da sözlü olarak bildirilecektir. Taşıt tanıma cihazları işe başlama tarihi itibariyle 10 (on) gün içinde araçlara monte edilecektir ve idareye sistem şifreleri verilecektir.

3- Ghalenin

a) Yapılacağı yer : Honsalar Mh. Belediye Cd. No:62 Merkez/KASTAMONU

b) Tarihi ve saati : 02.11.2016 - 10:00 4. Ghaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1-Faaliyet alanı ile ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatını, 2-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen Gstasyonlu Bayilik Lisansını

3-Bayiliğini yaptığı şirket ile imzaladığı bayilik sözleşmesini ihale dosyasında sunacaklardır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR