Yazdır

İLLER BANKASI A. Ş BÖLGE MÜD. KASTAMONU

Akaryakıt satın alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450662
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU AÇIKSÖZ 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KASTAMONU NASRULLAH 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 22.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Hizmet alımı yolu ile kiralanan araçlarda, resmi hizmet araçlarında ve jeneratörde kullanılmak üzere 16000 litre motorin(diğer), 600 litre benzin(Kurşunsuz 95 Oktan) mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/379933
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : İLLER BANKASI A.Ş. KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kuzeykent Mah. Miralay Halit Bey Cad. No:10 Merkez/KASTAMONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

12 AY SÜRELİ AKARYAKIT MAL ALIMI

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

12 AY SÜRELİ AKARYAKIT MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/379933

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kuzeykent Mah. Miralay Halit Bey Cad. 10 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası

:

3662150053 - 3662150275

c) Elektronik Posta Adresi

:

ilbank.kastamonu@ilbank.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Hizmet alımı yolu ile kiralanan araçlarda, resmi hizmet araçlarında ve jeneratörde kullanılmak üzere 16000 litre motorin(diğer), 600 litre benzin(Kurşunsuz 95 Oktan) mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Hizmet alımı yolu ile kiralanan araçlara ve resmi hizmet araçlarına alınacak motorin ve benzin takılacak taşıt tanıma sistemleri (taşıtmatik) ile 12 ay süresince Kastamonu içi ve Türkiye genelinde peyderpey alınacaktır. İdaremiz kampüsünde bulunan jeneratörde kullanılacak akaryakıt Bölge Müdürlüğümüz Oluru ile yüklenicinin akaryakıt tankerinden İdaremiz kampüsü içindeki jeneratörünün deposuna doldurulması suretiyle alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Hizmet alımı yolu ile kiralanan araçlara ve resmi hizmet araçlarına alınacak motorin ve benzin takılacak taşıt tanıma sistemleri (taşıtmatik) ile 12 ay süresince araçların ihitiyacına binayen Kastamonu içi ve Türkiye genelinde peyderpey alınacaktır. İdaremiz kampüsünde bulunan jeneratörde kullanılacak akaryakıt Bölge Müdürlüğümüz Oluru ile yüklenicinin akaryakıt tankerinden İdaremiz kampüsü içindeki jeneratörünün deposuna doldurulması suretiyle alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İLLER BANKASI A.Ş. KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kuzeykent Mah. Miralay Halit Bey Cad. No:10 Merkez/KASTAMONU

b) Tarihi ve saati

:

22.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler akaryakıt dağıtım kuruluşu veya bayisi olduğuna dair EPDK'dan almış oldukları belge veya yazının aslı ya da noter onaylı suretini ve bağlı olduğu Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma İzin Belgesini ibraz edeceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLLER BANKASI A.Ş. Kastamonu Bölge Müdürlüğü Kuzeykent Mah. Miralay Halit Bey Cad. No:10 Merkez/KASTAMONU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLLER BANKASI A.Ş. KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kuzeykent Mah. Miralay Halit Bey Cad. No:10 Merkez/KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR