Yazdır

AKYAZI ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449253
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

ADAPOSTASI 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 09.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Ada Caddesi No:128 Yenimahalle Akyazı-SAKARYA
Niteliği, Türü, Miktarı : Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Şeflikler için 65.000 Litre Motorin ve 1.200 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) Mal alımı.  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/410993
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKYAZI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Şeflikler için 65000 Litre Motorin ve 1200 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) Mal alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/410993

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENI MAHALLE ADA CADDESI 128 54400 AKYAZI/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2644181582 - 2644181585

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Şeflikler için 65.000 Litre Motorin ve 1.200 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) Mal alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sisteminin (ATOS) bulunduğu tüm alanlarda teslim alınacaktır. Yüklenici, idareye ait taşıtlar, iş makineleri, çekilebilir tip tanker, jeneratör, çim biçme makinesi, dalgıç pompa v.b. gibi araçlar için Akaryakıt Alındı Fişi ile Sevk İrsaliyesi Belgesi karşılığında veya araç tanıtım cihazı tarafından okunabilecek çipler vasıtasıyla idarenin görevlendireceği personel gözetiminde ihtiyaç miktarı kadar teslim edecektir.

c) Teslim tarihleri

:

İdarenin isteği doğrultusunda, idare araçlarına 01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihi itibariyle bir yıl süresince ihtiyaç halinde yükleniciye ait akaryakıt istasyonundan peyderpey teslim alınacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ada Caddesi No:128 Yenimahalle Akyazı-SAKARYA

b) Tarihi ve saati

:

09.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli, bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirlenen malın teslim süresinin sonuna kadar geçerliliği olan, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden yazının aslı ya da noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen Dağıtım lisansının aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.

-İstekli, bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayiisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu Bayilik Sözleşmesi ile ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirtilen mal teslim süresinin sonuna kadar bayiiliğinin devam ettiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen bayiilik lisansı belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.

-Akaryakıtın verileceği istasyonun faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu olduğunu belirleyen İşyeri Açma Ruhsatının aslı veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat dışı unsurlarda km. cinsinden akaryakıt istasyonun idare otogarajına uzaklığı idaremizce belirlenen 0,0019 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır. Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül kullanılacaktır.
a: Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan aşağıda yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat;
b: Teklif edilen birim fiyat;
c: Akaryakıt İstasyonun km.cinsinden idare merkezine uzaklığı (Gidiş-Dönüş);(Akyazı Orman İşletme Müdürlüğüne alınacak akaryakıt ürünleri için idare Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü Merkezi, Dokurcun Orman İşletme Şefliği için Dokurcun Orman İşletme Şefliği Merkezi , Karapürçek Orman işletme Şefliği için Karapürçek Orman İşletme Şefliği Merkezidir.)
d: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir km.için arttıran katsayı idarece 0,0019 kabul edildi. Her türlü akaryakıt cinsi için ( A=B*((C*D)+1) ) Formulü kullanılacaktır.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR