Yazdır

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Akaryakıt satın alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00447709
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİHABER 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
İhale Tarihi : 03.11.2016 10:30
İhale Kayıt No : 2016/403776
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 145.000.-Lt Motorin ile 10.000.-Lt Benzin Satınalınması 2017 Yılı Üniversitemiz Hizmet Araçları ve Jeneratörlerde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Satınalınması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

2017 Yılı Üniversitemiz Hizmet Araçları ve Jeneratörlerde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Satınalınması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/403776

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Esentepe Kampüsü SERDİVAN SAKARYA SERDİVAN/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2642955191 - 2642955186

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@sakarya.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

145.000.-Lt Motorin ile 10.000.-Lt Benzin Satınalınması 2017 Yılı Üniversitemiz Hizmet Araçları ve Jeneratörlerde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Satınalınması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. Yüklenici malları, İdarenin belirli miktarlarda olmak üzere vereceği ihtiyaç bildirim ihbarını (siparişini) izleyen en geç iki gün içinde veya 48 saat zarfında İdarenin 11.1. maddede belirtilen adresteki binalarının tanklarına boşaltacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhaleye katılacak Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları; herhangi bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu Bayilik Belgesi ve Akaryakıt İstasyonu İşletim Ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile vercektir.Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlam Kurukuşu ise; EPDK'dan alınan Akaryakıt dağıtım Şirketi olduğunu gösterir belge, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi İse; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Alınmış Bayilik Lisansı, Bayisi olduğu kuruluşa ait EPDK'dan alınmış Akaryakıt Dağıtım kuruluşu olduğunu gösterir belge, ayrıca İstasyonlu Bayilik Lisansı olmalıdır. EPDK'nın 21.09.2006 Tarih ve 26296 Saylı Resmi Gazetede yayınlanan "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" hükümlerinin 5. maddesinde belirtildği üzere; İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansları sahipleri, benzin ve motorin türleri için teklif veremezler. İstekliler akaryakıt ürünlerinin taşınmasını, bayilik lisansı veya taşıma lisansına kayıtlı tankerlerle yapacaklar. Bayilik Lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmiş olması şartı ile kendi araçları ile taşıma yapabileceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü Akaryakıt Alım ve satış İşleri


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 () takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR