AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496199
Şehir : Aydın
Yayınlandığı Gazeteler

AYDIN GÜZELHİSAR 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/493782
Niteliği, Türü, Miktarı
:
52.000 lt Motorin(Diğer) 7.000 lt Kurşunsuz Benzin (95 oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
15.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü A Blok 1. Kat. 204 Nolu Zeytin Toplantı Salonu- Adnan Menderes Mah. Yahya Kemal Cad. No:2 AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AYDIN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/493782

1-İdarenin

a) Adresi

:

Adnan Menderes Mah. Yahya Kemal Cad. No:2 09010 EFELER/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2562113000 - 2562113010

c) Elektronik Posta Adresi

:

aydin.imi@tarimnet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

52.000 lt Motorin(Diğer) 7.000 lt Kurşunsuz Benzin (95 oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İdarenin İhtiyacı olan akaryakıt ürünleri yüklenici firmanın akaryakıt istasyonundan talep fişi karşılığında Müdürlüğümüz Hizmet araçlarına pompa teslimi şeklinde teslim alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

01/01/2017 tarihinden itibaren 22/12/2017 tarihine kadar geçerlidir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü A Blok 1. Kat. 204 Nolu Zeytin Toplantı Salonu- Adnan Menderes Mah. Yahya Kemal Cad. No:2 AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

15.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan,işin bitim tarihine kadar geçerli olan ,teklif sahibinin "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu tesvik eden belgenin aslı veya noter tasdikli suretini veya,

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise ;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan Lisans Belgesi (istasyonlu) ile bayisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan alınan,işin bitim tarihine kadar geçerli olan teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşu olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini verecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü A Blok 506 Nolu İhale Odası- Adnan Menderes Mah. Yahya Kemal Cad. No:2 AYDIN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü A Blok 506 Nolu İhale Odası- Adnan Menderes Mah. Yahya Kemal Cad. No:2 AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR