Yazdır

KOÇARLI BELEDİYE BŞK.

Akaryakıt satın alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495883
Şehir : Aydın
Yayınlandığı Gazeteler

KOÇARLI HABER 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 22.12.2016 09:00
İhale Kayıt No : 2016/509551
Niteliği, Türü, Miktarı : 3600 LT LPG(OTOGAZ),7200 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, 150000 LT EURODİZEL(motorin) AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI 
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Alt Birimi : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : ORTA MAH.CUMHURİYET MEYDANI, NO:5 KOÇARLI
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KOÇARLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


3600 LT LPG, 7 200 LT KURŞUNSUZ BENZİN, 150 000 LT EURODİZEL AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/509551

1-İdarenin
a) Adresi : ORTA MAHALLE CUMHURIYET MEYDANI 5 09970 KOÇARLI/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2567614024 - 2567614032
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
3600 LT LPG(OTOGAZ),7200 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, 150000 LT EURODİZEL(motorin) AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Alınacak olan akaryakıtlar yüklenici tarafından Belediye garajında hazır bulunan hizmet araçlarına haftada 1 gün yüklenerek teslim edilecektir. İhtiyaç halinde yüklenici tarafından haftada 2.kez araçlara dolum yapılacaktır. Yüklenicinin Koçarlı ilçe merkezinde olması halinde yüklenicinin pompa istasyonundan fiş karşılığı belediye hizmet araçlarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Alınacak olan akaryakıtlar yüklenici tarafından sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden 3(üç) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2017 tarihine kadar Belediye garajında hazır bulunan hizmet araçlarına fiş karşılığında yüklenerek teslim edilecektir. Yüklenicinin Koçarlı İlçe sınırında olması halinde yüklenicinin pompa istasyonundan fiş karşılığı peyder pey belediye hizmet araçlarına teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ORTA MAH.CUMHURİYET MEYDANI, NO:5 KOÇARLI
b) Tarihi ve saati : 22.12.2016 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belge,

2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun bayisi olduğuna dair "Bayilik Yazısı" ve "Bayilik Sözleşmesi",

3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "İstasyonlu Bayilik Belgesi"


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

TS EN 14214
TS EN 590+AI

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 42. Maddesi 4. Fıkrasındaki açıklamalar doğrultusunda düzenlenecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı KOÇARLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOÇARLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR