ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt (motorin) satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00453504
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/421175
Niteliği, Türü, Miktarı
:
01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında 40.000 Litre akaryakıt (motorin) km takibi de sağlayan taşıt tanıma sistemiyle birlikte Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
07.11.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü


Akaryakıt (Motorin) Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/421175

1-İdarenin

a) Adresi

:

İnönü Bulvarı No: 42 06520 Emek Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

(312) 296 67 37 - (312) 215 50 28

c) Elektronik Posta Adresi

:

isggm@csgb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında 40.000 Litre akaryakıt (motorin) km takibi de sağlayan taşıt tanıma sistemiyle birlikte
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Başkanlığı Ankara merkez ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri, İzmir ve Adana Bölge Laboratuvar Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılan 20 adet taşıt için yüklenici firmanın tüm Türkiye genelinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde göstereceği akaryakıt istasyonlarından ihtiyaç nispetinde peyder, pey teslim alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Başkanlığı Ankara merkez ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri, İzmir ve Adana Bölge Laboratuvar Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılan 20 adet taşıt için yüklenici firmanın tüm Türkiye genelinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde göstereceği akaryakıt istasyonlarından sözleşme süresince ihtiyaç nispetinde peyder pey teslim edilecektir. İdare tarafından yükleniciye bildirilecek taşıtlara cihaz takılıncaya kadar veya taşıtlara takılı bulunan cihazların arızalı olması durumunda, makbuz karşılığında yakıt alabilecektir. Taşıtlar şehir dışına çıktığında yakıtmatik bulunmayan yerlerde yine aynı yüklenici firma istasyonlarından makbuz karşılığı yakıt alacaktır. İdarenin İstanbul Yolu 14.km No:464 Yenimahalle/ANKARA yerleşkesinde bulunan hizmet binalarını besleyen jeneratör ve çim biçme makinelerinin yakıt ihtiyacı ihtiyaç nispetinde teslim tesellüm belgesi ile yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

07.11.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; bayisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibi mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair yazının aslı veya noter tasdikli suretini verecektir.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli suretini verecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif edecekleri ürünün Türkiye genelindeki bayii sayısını ve isimlerini gösterir listeyi de teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSG Döner Sermaye İşletmesi' nin Ziraat Bankası ANKARA Kamu Girişimci Şubesinde bulunan TR55 0001 0025 3340 5083 1150 29 numaralı hesabına Dökümün bedelini yatırmak suretiyle ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İ Blok 1.Kat 106 Nolu oda' dan satın alınabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İ Blok 1.Kat.106 Numaralı oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR