ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ D. BŞK.

Akaryakıt (Kurşunsuz Benzin ve Motorin) alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00450307
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/406813
Niteliği, Türü, Miktarı
:
15.000 lt. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 50.000 lt. Motorin (Diğer) akaryakıt
İhale Tarihi
:
08.11.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Beştepeler Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:71 2. Kat B Blok Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı Makam ve Hizmet Taşıtlarına ( 01/01/2017 –31/12/2017 ) Tarihlerinde 12aylık (365 Takvim Gün) Otomasyon Sistemi Kullanılarak Akaryakıt ( Kurşunsuz Benzin, Motorin (Diğer)) Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/406813
1-İdarenin
a) Adresi : Alparslan Türkeş Caddesi No:71 06560 Beştepe Yenimahalle/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

15.000 lt. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 50.000 lt. Motorin (Diğer) akaryakıt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Türkiye sınırları dâhilinde Yüklenicinin ticaret unvanı altında işlettiği otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonları ile bayilik verdiği otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonları veya anlaşma sağladığı otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonlarında, İdarenin ihtiyacına göre ve partiler halinde İdare tarafından onaylanarak Yükleniciye verilen taşıt listesinde yer alan ve Yüklenici tarafından otomasyon sistemi takılan taşıtlara taşıt şoförleri gözetiminde pompa teslimi yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Teslimat tek partide ya da aşağıda detayları belirtilen şekilde olacaktır. Yüklenici Firma ihale konusu malı, sözleşme tarihinden itibaren 31/12/2017 tarihine kadar idarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarda peyder pey pompa teslimi şeklinde teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Beştepeler Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:71 2. Kat B Blok Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 08.11.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli tarafından ihale konusu akaryakıt ürünlerinin yurtiçinde satışını yapabileceğine dair Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Petrol Piyasası mevzuatı hükümleri kapsamında alınan aşağıda belirtilen durumuna uygun lisans belgelerinden biri ile diğer belgelerin birlikte sunulması zorunludur;
a) İstekli dağıtıcı ise;
-İhale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan Dağıtıcı Lisans Belgesini (aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülerek onaylanmış sureti kabul edilecektir),
- Dağıtım Şirketinin ticaret unvanı altında işlettiği otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonları ile bayilik verdiği otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonları veya anlaşma sağladığı otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonlarının Türkiye genelindeki toplam sayısının en az 200 ve üzeri olduğunu gösterir listeyi,
b)İstekli bayi ise;
- İhale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan İstasyonlu Bayilik Lisans Belgesini (aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülerek onaylanmış sureti kabul edilecektir),
-Bayisi olduğu Dağıtım Şirketinden alınan Bayilik durumunu gösterir belge veya Bayilik sözleşmesini (aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülerek onaylanmış sureti kabul edilecektir),
- Bayisi olduğu Dağıtım Şirketinin ticaret unvanı altında işlettiği otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonları ile bayilik verdiği otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonları veya anlaşma sağladığı otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonlarının Türkiye genelindeki toplam sayısının en az 200 ve üzeri olduğunu gösterir listeyi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdarenin adresinde bulunan ana hizmet binası içerisinde yer alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne (1. kat - B blok) ihale doküman bedeli yatırılarak; makbuzu ihale bürosundaki (2. kat - B blok - 4 Nolu ofis) idare yetkilisine ibraz edilerek satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beştepeler Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:71 2. Kat B Blok Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR