SAKARYA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00700721
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİGÜN 15.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/584655
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8000 Lt. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 17.000 Lt. Motorin Yakıtı, 20.000 Lt. Motorin (Diğer) olmak üzere mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.11.2017 10:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -SAKARYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞ
Ü

2018 Yılı Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/584655

1-İdarenin
a) Adresi : ARABACIALANI MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 541. SOKAK NO: 10 SERDİVAN/SAKARYA 54700 SERDİVAN/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2642110460 - 121 - 2642110458
c) Elektronik Posta Adresi : sakarya@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8000 Lt. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 17.000 Lt. Motorin Yakıtı, 20.000 Lt. Motorin (Diğer) olmak üzere mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kurşunsuz Benzin ve Motorin araç depolarına, Motorin yakıtı Kürek ve Kano Tesisleri, Sapanca Stadı, Karasu Stadı ile Arifiye Kamp Eğitim Merkezine, Jeneratör yakıtı Pamukova/Bakacak Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesislerine ve Hendek 1500 kişilik spor salonuna boşaltılacaktır.
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2018' dir. Ancak sözleşmenin zamanında imzalanamaması halinde sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 takvim günü içinde işe başlanır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari İşler-İhale Şube Müdürlüğü Arabacıalanı Mah. M. Akif Ersoy Cad. 541. Sokak No. 10 Serdivan SAKARYA
b) Tarihi ve saati : 30.11.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğuna dair Lisans Belgesini,
b) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Bayilik Belgesi ile T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve sözleşme süresi boyunca geçerli olan istasyonlu Lisans Belgesi veya İstasyonlu Lisans Belgesi aldığına dair belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin ihale dosyasına konulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari İşler-İhale Şube Müdürlüğü Arabacıalanı Mah. M. Akif Ersoy Cad. 541. Sokak No. 10 Serdivan SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR