MALATYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Akaryakıt alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699337
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 13.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/566856
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Malatya YİKOB 2018 Yılı için 30.000 lt. Motorin (Euro Dizel) ve 6000 lt. Benzin (95 Oktan Kurşunsuz ) Akaryakıt Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yüklenicinin bayisi olduğu dağıtım şirketinin ülke genelindeki tüm bayilerden AutoMatic Sistemi vasıtasıyla araçların depolarına ve idarenin uygun gördüğü diğer yerlere yakıt ikmali yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No/129 Yeşilyurt/Malatya
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
MALATYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Malatya YİKOB 2018 Yılı için 30000 lt Motorin (Euro Dizel) ve 6000 lt Benzin (95 Oktan Kurşunsuz) Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/566856

1-İdarenin
a) Adresi : Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. 129 44110 YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4222385537 - 4222385538
c) Elektronik Posta Adresi : malatyayikob@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Malatya YİKOB 2018 Yılı için 30.000 lt. Motorin (Euro Dizel) ve 6000 lt. Benzin (95 Oktan Kurşunsuz ) Akaryakıt Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenicinin bayisi olduğu dağıtım şirketinin ülke genelindeki tüm bayilerden AutoMatic Sistemi vasıtasıyla araçların depolarına ve idarenin uygun gördüğü diğer yerlere yakıt ikmali yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : 01/01/2018 tarihinden itibaren miktarı belirtilen akaryakıtın tamamı alınana kadar ve en geç 31/12/2018 tarihe kadar yüklenicinin bayisi olduğu akaryakıt şirketinin sisteme dahil ülke genelindeki tüm bayilerinden hizmet taşıtlarının depolarına ve idarenin belirlediği diğer yerlere akaryakıt ikmali yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt/MALATYA
b) Tarihi ve saati : 29.11.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş olan isteklinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren Bayilik Lisansı (İstasyonlu)
2- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; İsteklinin bayisi olduğu şirketten verilmiş olan Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesi,
3- İsteklinin bayisi olduğu Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Şirketinin AutoMatic sistemine dahil (veya aynı prensiple çalışan otomosyonlu araç tanıma sistemi) Malatya İl Merkezinde en az 2 (iki), Malatya İl genelinde en az 5 akaryakıt istasyonu bulunduğuna dair belge . (Bu belge isteklinin bağlı olduğu şirketten alınacaktır.)
4- İstekli dağıtıcı ise 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış dağıtıcı lisansı

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya YİKOB İhale Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 200 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası Malatya Şubesi TR310001000183678583555014) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya YİKOB İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR