SAKARYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Akaryakıt alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00688947
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYAHALK 30.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2017/533863
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50000 lt Motorin (Diğer) 15000 lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü Camili / A Blok Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI SAKARYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Sakarya Valiliği ve Makam Hizm Kul Araçlar ile YİKOB Bünyesinde Kul Olan Araçlar, Çim Biçme Mak ve Jeneratörler İçin 01/01/2018 - 31/12/2018 Tarihleri Arasında 50000 lt Motorin (Diğer), 15000 lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/533863

1-İdarenin
a) Adresi : Camili 2 Mahallesi Resmi Daireler Kampüsü A Blok Zemin Kat 54100 ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2642221046 - 2642221048
c) Elektronik Posta Adresi : imi@sakaryayikob.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50000 lt Motorin (Diğer) 15000 lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sakarya İli genelinde (Sakarya İli Yazlık kavşağı veya Korucuk yolu ile Adnan Menderes Caddesi üzerinde en az birer akaryakıt istasyonu bulunmalıdır.) , gerektiğinde il dışına geçici görevlere giden araçlar Ülke genelindeki Taşıt Tanıma Sistemi bulunan tüm akaryakıt istasyonlarından ihtiyaca binaen peyderpey akaryakıt alabilecektir. Ayrıca gerektiğinde Teknik Şartnamede belirtilen jeneratörler için belirtilen adreslere firma tarafından akaryakıt teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İhale konusu akaryakıt alımına 01.01.2018 tarihinde başlanıp, 31.12.2018 tarihi dahil, Taşıt Tanıma Sistemi cihazı takılı olan araçlarımızın depolarına Taşıt Tanıma Sistemine sahip olan firmalardan ve bayilerinden perderpey teslim edilecektir. Ayrıca gerektiğinde Teknik Şartnamede belirtilen çim biçme makinaları ve jeneratörler için belirtilen adreslere firma tarafından akaryakıt teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü Camili / A Blok Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 20.11.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,
2-Tedarikçi ile istekli arasında yapılan ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan " Otomatik Sistem Anlaşması " istekli tarafından teklif zarfında idareye sunulacaktır.
3-İstekliler Sakarya İli genelinde (Sakarya İli Yazlık kavşağı veya Korucuk yolu ile Adnan Menderes Caddesi üzerinde en az birer adet akaryakıt istasyonu bulunacaktır.) "Taşıt Tanıma Sistemine" sahip bayii olduğunu belgelemelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Firma vergi numarası, İKN, ihale döküman bedeli olduğu belirtilerek; Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi nezdinde bulunan TR39 0001 0000 1967 9958 6950 16 numaralı hesaba, para yatırdıktan sonra makbuz ile İdari ve Mali İşler Müdürlüğünden satın alınabilir.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR