Yazdır

KÖRFEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492946
Şehir : Kocaeli / Körfez
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 6000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, 54.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhalenin Yapılacağı Yer : Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Hacı Osman Mah.Bişkck Sok.No:8 Körfez/Kocaeli
İhale Tarihi : 14.12.2016 14:00
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/498251
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR KÖRFEZ İLCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ HAKANLIĞI EMNİYET GENEL Mİ'DÜRLÜĞÜ
6000 ti Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) 54000 Motorin (Diğer) Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kant Numarası : 2016/498251
1-İdarenin
a) Adresi : HACI OSMAN MAİL BİŞKEK SOK. 6 41780 KÖRFEZ/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2625281582 - 2625285666
c) Elektronik Posta Adresi : dokııka 52 «holmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/HKAIV adresi (varsa)
2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı
6000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, 54.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri İlçe Emniyet Müdürlüğü Araçlarının Yakıt Depoları
c) Teslim tarihi 01/01/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar araçların depolarına idare tararından belirlenecek limitler üzerinden günlük, haftalık veya aylık olarak verilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Hacı Osman Mah.Bişkck Sok.No:8 Körfez/Kocaeli
b) Tarihi ve saati : 14.12.2016-14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. .Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nca yayınlanan Teknik Düzenleme Tebliğlerine ve IS EN 228 standardına.Motorin (Diğer) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nca yayınlanan Teknik Düzenleme Tebliğlerine ve TS 3082 EN 590 Al standardına uygun olacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
17.11.2016 08:39

İlan önizleme
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/llan/IlanGoruntulcme.aspx
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Büro Amirliği adresinden satın alınabilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya l-KAP ü/erinden e-imza kullanarak indirmeleri /.orunludur
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacı Osman Mah.Bişkek Sok.No:8 Körfez/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıy la da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalcmlcri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR