Yazdır

İZMİR KUZEY BÖLGESİ TÜRKİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Akaryakıt alımı işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448007
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 03.11.2016 10:00
İhale Alt Birimi : İZMİR KUZEY BÖLGESİ TÜRKİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İhalenin Yapılacağı Yer : İZMİR İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KUZEY GENEL SEKRETERLİĞİ SÜMER MAH. 451 SOK. NO:2 KONAK/İZMİR
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 MOTORİN (DİĞER) 191.700 LİTRE 2 KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) 1.900 LİTRE  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/406878
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

GENEL SEKRETERLİĞİMİZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN 2017 YILI İÇİN AKARYAKIT ALIMI

İZMİR KUZEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİMİZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN 2017 YILI İÇİN AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/406878

1-İdarenin

a) Adresi

:

SÜMER MAH. 451 SOK. NO:2 KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2324443501 - 23224847486

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb35k.malisatinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 MOTORİN (DİĞER) 191.700 LİTRE 2 KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) 1.900 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE (OTTS) DAHİL EDİLEN ARAÇLARIN AKARYAKIT DEPOLARINA AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN PEYDERPEY DOLUM YAPILACAKTIR.

c) Teslim tarihi

:

İşin süresi 12 Aydır. Tedarikçi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.01.2017 tarihinde işe başlayacak olup 31.12.2017 mesai bitimine kadar akaryakıt satış istasyonuna gelen araçlarımıza talep edilen akaryakıt verilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İZMİR İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KUZEY GENEL SEKRETERLİĞİ SÜMER MAH. 451 SOK. NO:2 KONAK/İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. İSTEKLİ BİR AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU İSE; EPDK TARAFINDAN VERİLMİŞ VE İŞ BİTİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİLİĞİ OLAN TEKLİF SAHİBİNİN "AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYİ

2.İSTEKLİ AKARYAKIT DAĞITICISININ BAYİSİ İSE; İŞ BİTİM TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLAN BAYİ LİSANSININ ASLINI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ İLE BİRLİKTE DAĞITICI İLE YAPMIŞ OLDUĞU TEK ELDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ASLINI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİNİ VE BAYİNİN AKARYAKIT DAĞITICISININ OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİNİ (OTTS) İHALEDE TEKLİF EDEBİLECEĞİNE DAİR YETKİ BELGESİNİ İHALE TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKTIR.

AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLARAK İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN DAĞITIM KURULUŞUNDAN TÜRKİYE GENELİNDE TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT SATIŞI YAPABİLECEĞİNE DAİR YETKİ BELGESİNİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.

İSTEKLİLER İZMİR İLİ SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN KONAK VEYA KARABAĞLAR, BUCA, KEMALPAŞA, BORNOVA, KARŞIYAKA VEYA ÇİĞLİ, MENEMEN, FOÇA, ALİAĞA, BERGAMA VEYA DİKİLİ İLÇELERİNDE OLMAK ŞARTIYLA TAŞIT TANIMA SİSTEMİ BULUNAN EN AZ 9 (DOKUZ) İSTASYONDA OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (OTTS) BULUNDUĞUNU BELGELENDİRECEKTİR. TÜRKİYE'DE OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİNİ (OTTS) BULUNAN TÜM AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN SATIŞ YAPILACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döküman Satış Bedeli İdaremizin Halk Bankası İzmir Şubesi nezdindeki TR390001200943000005000030 İBAN Nolu Hesabına şirket adı ve vergi dairesi ve numarasının dekontun açıklama kısmında belirtilerek yatırılması , döküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Biriminden İhale Dökümanı alınabilir. adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 120 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 130 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI İZMİR ŞUBESİ TR39 0001 2009 4300 0005 0000 30 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KUZEY GENEL SEKRETERLİĞİ-Merkezi Satınalma Birimi-Sümer Mh. 451 Sk. No.2 Konak adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR