Yazdır

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

Akaryakıt alım işi ihale edilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497076
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU
İhale Tarihi : 13.12.2016 11:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 1- 30.000 LİTRE MOTORİN 2- 6.000 LİTRE MOTORİN DİĞER 3- 1.000 LİTRE JENERATÖR İÇİN MOTORİN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/501572
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ÖZEL KALEM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

30000 LİTRE MOTORİN, 6000 LİTRE MOTORİN DİĞER, 1000 LİTRE JENERATÖR İÇİN MOTORİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/501572
1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124226155 - 3124199465
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@kdgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

1- 30.000 LİTRE MOTORİN 2- 6.000 LİTRE MOTORİN DİĞER 3- 1.000 LİTRE JENERATÖR İÇİN MOTORİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : ARAÇLAR İÇİN YÜKLENİCİNİN ATOS SİSTEMİNE SAHİP AKARYAKIT İSTASYONLARI, JENERATÖR İÇİN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
c) Teslim tarihi : 01/01/2017 - 31/12/2017 dahil tarihleri arasında Araçlar için teknik şartnamede belirtilen şartlarda yüklenicinin ATOS sistemli istasyonlarından idarenin araçlarına ihtiyaç duyulan gün ve saatlerde, Jeneratör için teknik şartnamede belirtilen şekilde idarece talep edilen gün ve saatte.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 13.12.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İHALEYE KATILACAK DAĞITIM ŞİRKETLERİ;

EPDK'DAN (ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU) ALMIŞ OLDUĞU GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN DAĞITICI LİSANSININ ASLINI VEYA NOTER ONAYLI SURETİNİ TEKLİFİ İLE BİRLİKTE SUNACAKTIR.

İHALEYE KATILACAK OLAN AKARYAKIT BAYİLERİ;

EPDK' NIN YETKİ VERDİĞİ DAĞITICI LİSANSINA SAHİP HERHANGİ BİR DAĞITIM ŞİRKETİNİN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR, DEVAM EDEN İSTASYONU KATEGORİSİ ALTINDA VERMİŞ OLDUĞU BAYİLİK LİSANSININ ASLINI VEYA NOTER ONAYLI SURETİNİ TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE SUNACAKLARDIR.

İSTEKLİLER ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE EN AZ 15 ADET İSTASYONDAN AKARYAKIT İKMALİNE ESAS ATOS SİSTEMİNİN MEVCUT OLDUĞUNU BELGELEYECEKLERDİR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığına doküman bedeli yatırıldıktan sonra İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ATATÜRK BULVARI NO:149 BAKANLIKLAR/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR