Yazdır

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493673
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MALATYA 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Çöşnük Mah.Yusuf Özal Cad. No:37 44330 Battalgazi MALATYA
İhale Tarihi : 19.12.2016 14:00
İhale Kayıt No : 2016/509166
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 3000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 65000 LT EURODİZEL MOTORİN(DİĞER) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15.(DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

3000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 65000 LT EURODİZEL MOTORİN(DİĞER) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/509166

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çöşnük Mah.Yusuf Özal Cad. No:37 44330 BATTALGAZİ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası

:

4222904040 - 4222904242

c) Elektronik Posta Adresi

:

bolge15@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 65000 LT EURODİZEL MOTORİN(DİĞER)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı bulunan Malatya-Elazığ-Sivas-Diyarbakır-Tunceli-Kahramanmaraş-Batman- İl Şube Müdürlükleri Hizmetlerinde kullanılan taşıtların ihtiyacı olan Akaryakıt alımları yükleniciye ait taşıt tanıma sistemine ait bayii istasyonlarından araçların ihtiyacı nispetinde peyderpey alınacaktır.

c) Teslim tarihleri

:

Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı Malatya-Elazığ-Sivas-Diyarbakır-Tunceli-Kahramanmaraş-Batman İl Şube Müdürlükleri hizmetlerinde kullanılan taşıtların ihtiyacı olan Akaryakıt alımları yükleniciye ait taşıt tanıma sistemine ait bayii istasyonlarından araçların ihtiyacı nispetinde peyderpey alınacaktır 1- Yüklenici İdareye, cihazların kullanma kılavuzu ile Türkiye' de bulunan akaryakıt istasyonlarının bulunduğu yerleri gösteren haritayı araç sayısı kadar verecektir. 2- Cihaz; Taşıtların satılması, çalınması, kaybolması, kaza geçirmesi vb. durumlar sonucunda kullanılmaz hale gelmesi durumunda İdare bu durumu 1(Bir) iş günü içinde yükleniciye yazılı ve sözlü olarak bildirecektir. Bildirim yapıldığı andan itibaren cihaz ile ilgili hiçbir sorumluluk İdareye ait olmayacaktır. 3 - Yüklenici araçlara takılacak cihazları İdare Binasında ve İdarenin göstereceği yerde takacaktır. 4 - Cihaz montaj işlemi belli bir program dahilinde ve İdarenin de işini aksatmayacak şekilde gruplar halinde mesai saatleri içinde yapılacaktır. 5- İdare montajın yapılması için yer göstereceği gibi, gerekli olan elektrik, su ve bu gibi malzemeleri yüklenici temin edecektir. 6- Araçların montaj işlemi tamamlandıktan sonra bu işlemin yapıldığı Yüklenici ve İdare tarafından düzenlenen tutanakla tespit edilecektir. 7- Montaj işleminden sonra Yüklenicinin yetkili elemanları ile İdarenin elemanları istasyona giderek araçlara akaryakıt dolumu yapacak ve kalibrasyon değerleri kontrol edilecek, dolayısıyla sistemin çalışıp çalışmadığına bakılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çöşnük Mah.Yusuf Özal Cad. No:37 44330 Battalgazi MALATYA

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Motorin: Piyasada akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan motorin türlerini, TSE tarafından hazırlanan, Haziran 2010 Tarihli “TS EN 590+Al Otomotiv Yakıtları- Dizel-(Motorin) – Gerekler ve Deney Yöntemleri” standardına uygun ve azami kükürt miktarının 10 mg/kg olması zorunludur.
Benzin: Kurşunsuz Benzin (95 Oktan): TS EN 228 TSE standartlarına uygun olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR