Yazdır

MALATYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Akaryakıt alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491957
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYASÖZ 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 08.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası Karakavak Mahallesi Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt /MALATYA
Niteliği, Türü, Miktarı : 10000 L (litre) Kurşunsuz Benzin ve 35000 L (litre) Motorin (Eurodizel) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/499088
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

2017 YILI AKARYAKIT ALIMI

VALİLİK (YİKOB) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2017 YILI AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/499088
1-İdarenin
a) Adresi : KARAKAVAK MAHALLESİ TURGUTÖZAL CADDESİ 129 44100 YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4222385537 - 4222385538
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

10000 L (litre) Kurşunsuz Benzin ve 35000 L (litre) Motorin (Eurodizel)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
c) Teslim tarihi : 01/01/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihe kadar yüklenicinin bayisi olduğu akaryakıt şirketinin sisteme dahil ülke genelindeki tüm bayilerinden hizmet taşıtlarının depolarına akaryakıt ikmali yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası Karakavak Mahallesi Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt /MALATYA
b) Tarihi ve saati : 08.12.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş olan isteklinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren Bayilik Lisansı (İstasyonlu)
2- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; İsteklinin bayisi olduğu şirketten verilmiş olan Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesi,
3- İsteklinin bayisi olduğu Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Şirketinin Malatya İl Merkezinde AutoMatic sistemine dahil en az 2 (iki) akaryakıt istasyonu Araç Tanıma sistemine dahil bulunduğuna dair belge . (Bu belge isteklinin bağlı olduğu şirketten alınacaktır.)
4- İstekli dağıtıcı ise 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış dağıtıcı lisansı


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tahakkuk Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası Karakavak Mahallesi Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt /MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR