MALATYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Akaryakıt alımı ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00450553
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYASÖZ 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/405881
Niteliği, Türü, Miktarı
:
1. Kısım Euro Diesel: 82.500 Litre Benzin (95 Oktan ): 1.000 Litre Euro Diesel (Jeneratör İçin): 16.000 Litre 2. Kısım Darende Devlet Hastanesi Euro Diesel: 12.000 Litre Darende Devlet Hastanesi Euro Diesel (Jeneratör İçin): 8.000 Litre   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
04.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hamidiye Mah. İnönü Cad. No:5 Kat:5 MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU


Genel Sekreterlik ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Hizmet Araçları ve Jeneratörleri İçin Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/405881

1-İdarenin

a) Adresi : İzzetiye Mah. İnönü Caddesi No:5 Kat:1 BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4223245603 - 4223245600
c) Elektronik Posta Adresi : khb44.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım Euro Diesel: 82.500 Litre Benzin (95 Oktan ): 1.000 Litre Euro Diesel (Jeneratör İçin): 16.000 Litre 2. Kısım Darende Devlet Hastanesi Euro Diesel: 12.000 Litre Darende Devlet Hastanesi Euro Diesel (Jeneratör İçin): 8.000 Litre


Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : EuroDieseller Hizmet Araçlarına teslim edilecek, Jeneratörler için verilecek olan Eurodieseller ise tüm hastanelerin yakıt depolarına veya idarenin göstereceği yere boşaltılacaktır.
c) Teslim tarihi : Hastanelerin ait Jeneratörler için yakıt depolarına idarenin siparişine binaen ortalama 5 seferde teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hamidiye Mah. İnönü Cad. No:5 Kat:5 MALATYA
b) Tarihi ve saati : 04.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise, bayii olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`ndan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

1- 1. Kısıma Teklif verecek İstekliler Malatya İl Merkezinde en az 1 (bir) adet ATOS bulunan akaryakıt istasyonu olduğunu belgeleyecektir.

2- Malatya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğimiz, Malatya Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş sağlığı Merkezi ve 15.km'yi geçmeyecek istasyonlar teklif verebilir. Daha uzak mesafedeki istasyonların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.


3- Darende Devlet Hastanelerinin yakıt ihtiyaçlarını sağlayan istasyonların ilçe merkezine en fazla 15. km uzakta olması gerekmektedir.Daha uzak mesafedeki istasyonların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü akaryakıt satımı işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi (Döküman bedeli Malatya Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Muhasebe Birimine yatırılacaktır) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR