Yazdır

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KAYSERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494453
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ KENTVİZYON HABER 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KAYSERİ STAR HABER 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Cad.No:200 Kocasinan/38 060-KAYSERİ
İhale Tarihi : 06.12.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 2017 yılı içerisinde 25.000 Lt motorin(ED) ve 500 lt benzin(95 oktan) satın alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/504959
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO)

KAYSERİ MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/504959

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sanayi Mah Osman Kavuncu Cad. 200 38060 KOCASİNAN/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3523204080 - 3523201960

c) Elektronik Posta Adresi

:

kayseri.sube@tmo.gov

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2017 yılı içerisinde 25.000 Lt motorin(ED) ve 500 lt benzin(95 oktan) satın alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Satın alınacak akaryakıt araçların yakıt ihtiyacına göre istasyonda pompadan teslim alınacaktır.

c) Teslim tarihleri

:

Satın alınacak akaryakıt 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında araçların yakıt ihtiyacına göre istasyonda pompadan teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Cad.No:200 Kocasinan/38 060-KAYSERİ

b) Tarihi ve saati

:

06.12.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli Akaryakıt Dağıtım ve/veya Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan(EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş Lisans Belgesi,
2-İstekli Akaryakıt Ürünleri Bayisi ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan(EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve Bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım Kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliği devam ettiğine dair belge veya Bayilik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı sureti
3-İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-İstekli Akaryakıt Dağıtım ve/veya Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan(EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş Lisans Belgesi,
2-İstekli Akaryakıt Ürünleri Bayisi ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan(EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve Bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım Kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliği devam ettiğine dair belge veya Bayilik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı sureti
3-İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Tekliflerin değerlendirilmesinde fiyatla birlikte araçların akaryakıt istasyonuna yakıt ikmali için gidiş geliş maliyetleri fiyat dışı unsur olarak dikkate alınacaktır.

Araçların akaryakıt istasyonuna yıl içerisinde 250 kez yakıt ikmali için gidip geleceği kabul edilerek alınması öngörülen en çok yakıt olan motorin dikkate alınarak aşağıdaki formüle göre gidiş geliş maliyeti belirlenecek ve teklif fiyatları arasındaki farkla kıyaslanarak ekonomik açıdan avantajlı teklif belirlenecektir.

Gidiş geliş maliyeti=2 X Mesafe X 250 X 0.07 X Teklif fiyatı(Motorin)

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO Kayseri Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Cad.No:200 Kocasinan/38 060-KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR