Yazdır

KREDİ VE YURTLAR KURUMU AFYONKARAHİSAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494323
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE 3 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KADINANA 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Battal Gazi Mah. ANS Kampüs Küme Evleri No:1/10 AFYONKARAHİSAR
Niteliği, Türü, Miktarı : Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) : 4000 Lt., Motorin (Euro Diesel) : 26.000 Lt.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi : 02.12.2016 14:30
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/494582
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU AFYONKARAHİSAR İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 4000 LİTRE, MOTORİN(EURO DİZEL)26000 LİTRE
K.Y.K. AFYON İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürlüğü için Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 4000 Litre, Motorin(Euro Dizel) 26000 Litre alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/494582
1-İdarenin
a) Adresi : BATTALGAZİ MAHALLESİ ANS KAMPÜS KÜME EVLERİ 1/10 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2722281483 - 2722281481
c) Elektronik Posta Adresi : afyonkarahisarilm@kyk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) : 4000 Lt., Motorin (Euro Diesel) : 26.000 Lt.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Araçlar için; İhaleyi yükümle nen yüklenicinin Afyonkarahisar il merkezinde olmak şartı ile ülke içerisindeki tüm akaryakıt istasyonlarında Jeneratörler için; Teknik şartname sayfa 4'de yer alan Yurt Müdürlüklerinin adresleri
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01.01.2017-31.12.2017(Dahil) tarihleri arası ihtiyaca binaen Kurum araçlarına, görevli personel nezaretinde her başvuruda teslim edilecek, yurt jeneratörlerine ise Yurt Müdürlüklerinin yazılı ihtiyacı üzerine peyderpey teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Battal Gazi Mah. ANS Kampüs Küme Evleri No:1/10 AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 02.12.2016 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Rafineci veya Taşıma, İşleme, Depolama, İletim, Madeni Yağ Üretim, Serbest Kullanıcı, İhrakiye Teslim Şirketi ve İhrakiye Bayii veya Dağıtıcı ise, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen iş bitim tarihine kadar geçerli olan lisans belgesi,
- İstekli bayii ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen iş bitim tarihine kadar geçerli olan İstasyonlu Bayilik Lisansı Belgesi,
Yukarıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı sureti veya İdaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeyi teklif ile birlikte vermeyen veya usulüne uygun olmayan belge veren istekli teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kredi Yurtlar Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İdari İşl.ve İnş.Eml.Şb.Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kredi Yurtlar Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İdari Bina adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR