ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı ihale edilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00716212
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇANAKKALE GÜNDEM 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/600295
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
125.700 Litre Motorin(diğer) ve 1.010 Litre Kurşunsuz Benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık kuruluşları (Lapseki, Çan, Ayvacık, Yenice, Çanakkale, Biga, Gelibolu, Bayramiç, Ezine, Gökçeada Devlet Hastaneleri ve Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçları peyderpey yükleniciye ait Akaryakıt Taşıt Tanıma Sistemine sahip bayii istasyonlarından alınacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü-İhale Toplantı Salonu (Barbaros Mah.19 Mayıs Sok.No:12/B Merkez Ç.KALE)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Motorin ve Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/600295

1-İdarenin
a) Adresi : Esenler Mah. Kocatepe Sok. 1 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862171158 - 2862170074
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@canakkalesaglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 125.700 Litre Motorin(diğer) ve 1.010 Litre Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık kuruluşları (Lapseki, Çan, Ayvacık, Yenice, Çanakkale, Biga, Gelibolu, Bayramiç, Ezine, Gökçeada Devlet Hastaneleri ve Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçları peyderpey yükleniciye ait Akaryakıt Taşıt Tanıma Sistemine sahip bayii istasyonlarından alınacaktır.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve sözleşme süresi bitimine kadar peyderpey Akaryakıt Taşıt Tanıma Sistemine sahip bayii istasyonlarından alınacaktır. Jeneratörler için mazot teslimatları iş günlerinde, mesai saatleri içinde (08.00-16.00) hastane depolarına boşaltılacak ve Ulusal Marker uygulamasına tabi tutulacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü-İhale Toplantı Salonu (Barbaros Mah.19 Mayıs Sok.No:12/B Merkez Ç.KALE)
b) Tarihi ve saati : 28.12.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a-)Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b-)Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu bayisi ise; bayi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Bayilik yazı ve Bayilik Sözleşmesi
c-)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini, İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya Pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi (Barbaros Mah.19 Mayıs Sok.No:12/B Merkez Ç.KALE) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR