Yazdır

BOZDOĞAN BELEDİYE BŞK.

Akaryakıt alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00515715
İlan tarihi : 24.12.2016
Şehir : Aydın / Bozdoğan
Yayınlandığı Gazeteler

SES 24.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 18.01.2017 14:30
İhale Kayıt No : 2016/587865
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : MOTORİN (10 PPM) - 235.000 lt KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) - 20.000 lt
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Alt Birimi : Fen İşleri Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer : ÇARŞI MAHALLESİ MUĞLA CADDESİ NO:1 BOZDOĞAN/AYDIN
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

2 KALEM AKARYAKIT

BOZDOĞAN BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 KALEM AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2016/587865

1-İdarenin

a) Adresi :ÇARSI MAHALLESİ MUĞLA CADDESİ NO: 1 09760 BOZDOĞAN/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası :2564141008 - 2564144293

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

MOTORİN (10 PPM) - 235.000 lt KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) - 20.000 lt

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :MOTORİN (10 PPM) İÇİN; BOZDOĞAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DESTEK DEPOLARINDA BULUNAN 16.000 LT KAPASİTELİ YAKIT POMPA TANKI; KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) İÇİN;BOZDOĞAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DESTEK DEPOLARINDA BULUNAN 1.000 LT KAPASİTELİ YAKIT POMPA TANKI

c) Teslim tarihi :İdarenin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 iş günü içerisinde 31.12.2017 ya kadar mal teslim alınacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :ÇARŞI MAHALLESİ MUĞLA CADDESİ NO:1 BOZDOĞAN/AYDIN

b) Tarihi ve saati :18.01.2017 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)Aday veya İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi

b)Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tatafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c)Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat yeterlik Belgesi

ç)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif etttiği mala ilişkin Yerli malı belgesi

d)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

Aday veya İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki a,b,c,ç,d maddelerinden birisini ihale teklif dosyasında sunması zorunludur.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerin;

-5015 sayılı Petrol Piyasaları Kanunu gereği enerji piyasası düzenleme kurumundan (EPDK) alınmış lisans belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

-Tüpraşın yetkili kıldığı rafinelerce yapılmış, İstekliye ait en son tarihli alım yapılacak mallara ait deney raporu'nu

BELGELERİNİ İHALE TEKLİF DOSYASINDA SUNMAK ZORUNDADIRLAR.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEDARİK EDİLECEK MALLARIN İLGİLİ KARAKTERİSTİKLERİ VE ÖZELLİKLERİNİ GÖSTERİR TEKNİK ANALİZ RAPORLARININ İHALE TEKLİF DOSYASINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen akaryakıt satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOZDOĞAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOZDOĞAN BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR