Yazdır

ÜNYE M TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Akaryakıt alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497831
Şehir : Ordu / Ünye
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU AFİŞ 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÜNYE KENT 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 12.12.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/520416
İhalenin Yapılacağı Yer : Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Odası
İşin Yapılacağı Yer : Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
İhale Türü : Mal Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : Akaryakıt Alımları Motorin (Eurodizel) Alımı 25.000 Litre  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MOTORİN

ÜNYE M TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

MOTORİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/520416

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yüceler Köyü Hendeksuyu Mevkii No:84 52300 ÜNYE/ORDU

b) Telefon ve faks numarası

:

4523463872 - 4523463874

c) Elektronik Posta Adresi

:

abbunye.mtcik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Akaryakıt Alımları Motorin (Eurodizel) Alımı 25.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Satın alınacak motorin için; mevcut tankımız olmadığından İdare yetkilisi istediğinde, yüklenici tarafından imzalı ve mühürlü istek fişi karşılığında dolum yapılacaktır. Teslim-Tesellüm fişleri alım yapıldığı anda idare yetkilisi (Araç Şoförü) ile malı teslim eden tarafından imzalanacak ve bir sureti idarede bir sureti de yüklenici yetkilisinde kalacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Satın alınacak motorin için; mevcut tankımız olmadığından İdare yetkilisi istediğinde, yüklenici tarafından imzalı ve mühürlü istek fişi karşılığında dolum yapılacaktır. Teslim-Tesellüm fişleri alım yapıldığı anda idare yetkilisi (Araç Şoförü) ile malı teslim eden tarafından imzalanacak ve bir sureti idarede bir sureti de yüklenici yetkilisinde kalacaktır. Motorin için mevcut tankımız olmadığından, Ünye Belediyesi sınırları içerisinde yükleniciye Kurumumuza yakın mesafede olan akaryakıt satış istasyonundan Kurumumuz araçların depolarına dolum yapılarak teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

Bağlı olduğu meslek odası tarafından düzenlenen kapasite raporu

Bağlı olduğu meslek odası tarafından düzenlenen yeterlilik belgesi

İstekli; bir Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

İstekli; bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik belgesi ve bayilik sözleşmesi veya noter onaylı sureti ibraz edilecek

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik lisansı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Ambar Birimi ( Bedeli Muhasebe müdürlüğüne yatırılarak) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR