HATAY VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Akaryakıt Alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00494663
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY EXPRES 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/507557
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Kurşunsuz Benzin (95 Oktan): 12.000 Lt. Motorin (Diğer) : 62.000 Lt. Kalorifer ve jeneratör için yakıt (motorin): 40.000 Lt.
İhale Tarihi
:
16.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Hatay Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu Kıslasaray Mah. Fevzi Çakmak Cad. 17 31070 - MERKEZ / HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

HATAY VALİLİĞİ YATIRIM VE İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI


Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/507557

1-İdarenin

a) Adresi

:

KIŞLASARAY MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:17 31100 ANTAKYA/HATAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3262142116 - 3262133576

c) Elektronik Posta Adresi

:

hatay@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kurşunsuz Benzin (95 Oktan): 12.000 Lt. Motorin (Diğer) : 62.000 Lt. Kalorifer ve jeneratör için yakıt (motorin): 40.000 Lt.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Akaryakıt ürünleri : Araçlar İçin: Yükleniciye ait pompa istasyonundan idare hizmet araçlarının depolarına ikmal edilmek suretiyle teslim alınacaktır. Kalorifer ve jeneratör yakıtı için: Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hizmet binası ile bağlı birimlerde bulunan kalorifer ve jeneratör yakıt depolarına ihtiyaca binaen yüklenici tarafından doldurulacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Yakıtın idarenin araçları tarafından istasyondan teslim alınabilmesi için, her bir araçta Araç Tanıtım Cihazı (ATC) bulunması zorunlu olup akaryakıt söz konusu araçlara ihtiyaç doğrultusunda araç depolarına doğrudan doğruya peyderpey şeklinde doldurulacaktır. Kalorifer ve jeneratör yakıtı için ise; Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hizmet binası ile bağlı birimlerde bulunan kalorifer ve jeneratör yakıt depolarına ihtiyaca binaen yüklenici tarafından doldurulacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Hatay Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu Kıslasaray Mah. Fevzi Çakmak Cad. 17 31070 - MERKEZ / HATAY

b) Tarihi ve saati

:

16.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş istasyonlu bayi olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslı idarece onaylanmış suretini teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre sunulan her türlü Akaryakıt Mal Alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hatay Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Kıslasaray Mah. Fevzi Çakmak Cad. 17 31070 - MERKEZ / HATAY adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hatay Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı Kıslasaray Mah. Fevzi Çakmak Cad. 17 31070 - MERKEZ / HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR