Yazdır

ÜNYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494566
Şehir : Ordu / Ünye
Yayınlandığı Gazeteler

ÜNYE KENT 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği
İhale Tarihi : 14.12.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Kullanılan Taşıtlar İçin Yüklenici Firmanın İstasyonundan 22.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 oktan) , 30.000 Lt Motorin Fiş karşılığında Akaryakıt Alımı.  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/504734
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ÜNYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILAN TAŞITLAR VE JENERATÖRLER İÇİN YÜKLENİCİ FİRMANIN İSTASYONUNDAN FİŞ KARŞILIĞI AKARYAKIT ALIMI

ÜNYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Kullanılan Taşıtlar ve jeneratörler için yüklenici Firmanın istasyonundan Fiş karşılığı Akaryakıt Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/504734

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kaledere Mah. Belediye Cad. 15 52300 ÜNYE/ORDU

b) Telefon ve faks numarası

:

4523231008 - 4523235748

c) Elektronik Posta Adresi

:

irfantopaloglu@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Kullanılan Taşıtlar İçin Yüklenici Firmanın İstasyonundan 22.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 oktan) , 30.000 Lt Motorin Fiş karşılığında Akaryakıt Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenici firmanın akaryakıt istasyon pompalarından fiş karşılığı

c) Teslim tarihi

:

İHALE SÖZLEŞME İLE BAŞLAR 31 ARALIK 2017 SAAT:24 DE SONA ERER

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği

b) Tarihi ve saati

:

14.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

21.09.2006 Tarih ve 26296 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin 5. maddesine göre EPDK tarafından verilen İstasyonlu Bayilik Lisans Belgesinin aslı ya da Noter tasdikli sureti teklif dahilinde verilecektir. İstasyonsuz bayiler ihaleye teklif vermeleri halinde teklifleri geçersiz sayılır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR