Yazdır

ORDU İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492007
Şehir : Ordu / Altınordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU HAYAT 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORDU GÜNCEL 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 06.12.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 3.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 19.000 Litre Motorin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İhale Kayıt No : 2016/502251
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMI İŞİ

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

AKARYAKIT ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/502251

1-İdarenin

a) Adresi

:

AKYAZI MAHALLESI KANUNI SULTAN SÜLEYMAN CADDESI TARIM SITESI 52200 AKYAZI MAHALLESİ ORDU MERKEZ/ORDU

b) Telefon ve faks numarası

:

4522339530 - 4522339539

c) Elektronik Posta Adresi

:

ordu@tarim.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 19.000 Litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenicinin belediye sınırları içerisindeki pompalarından günübirlik Müdürlüğümüz araçlarının yakıt deposuna alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

01.01.2017-31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

06.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuatı hükümlerine göre alınmış ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan;

1) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olması halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış ve vize süresi geçmemiş akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,

2) Akaryakıt ürünleri bayisi olması halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış ve vize süresi geçmemiş İstasyonlu Bayilik Lisansını ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğinin devam ettiğine dair belgeyi ve bayilik sözleşmesini,

teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

a) İsteklilerin Akaryakıt Satış İstasyonunun ilk pompasından Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait İdare Binasının girişinde bulunan bekçi kulubesine gidiş ve geliş toplam mesafe unsuru dikkate alınacaktır. Akaryakıtlarda mesafe unsuru dikkate alınarak hesaplanmış tutarların en düşük olanı ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.

b) Fiyat dışı unsurlarda Km. ölçü biriminden Akaryakıt Satış İstasyonunun ilk pompasından Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait İdare Binasının girişinde bulunan bekçi kulubesine gidiş ve geliş toplam uzaklığı idarece belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak Teklif Birim Fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve katsayı Uygun Bedelin Tespitinde kullanılacaktır. Uygun Bedelin Tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.

Formül: A = B X [ ( C X D ) + 1 ]

A = Teklifin değerlendirilmesinde kullanılacak Değerlendirmeye Esas Birim Fiyat (TL/Lt.)

B = Teklif edilen Birim Fiyat (TL)

C = Akaryakıt Satış İstasyonunun ilk pompasından Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait İdare Binasının girişinde bulunan bekçi kulübesine uzaklığı (Km.).

D = Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir Km. için artıran katsayı: İdarece 0,0025 olarak kabul edildi.

c) Her türlü akaryakıt cinsi için A = B X [ ( C X D ) + 1 ] formülü kullanılarak ihale dokümanında mevcut bulunan " Akaryakıt Alımı İşine Ait Uygun Bedel Tespiti Hesap Cetveli" doldurulacak ve teklif zarfı içerisine konulacaktır.

d) İstekliler Akaryakıt Satış İstasyonunun ilk pompasından Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait İdare Binasının girişinde bulunan bekçi kulübesine olan gidiş ve geliş toplam mesafesine ait Beyanname vereceklerdir. Verilecek beyanname için: ihale tarihinden önce İl Müdürlüğümüzün görevlendireceği personel ve araç ile ölçüm yapılacak ve Müdürlüğümüz personelleri nezaretinde yapılmayan ve imzasız beyannameler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Muhasebe Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Muhasebe Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR