Yazdır

ADANA SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449468
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA YENİGÜN 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 01.11.2016 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer : Adana Sevgi evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Yeşiloba Mah. 46180 Sokak No:25/1 Seyhan / ADANA
İhale Alt Birimi : ADANA SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/399004
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ÇOCUK YUVASI-ADANA SEVGİ EVLERİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Akaryakıt (Motorin ve 95 Oktan Kurşunsuz benzin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2016/399004

1-İdarenin

a) Adresi: Yeşiloba Mahallesi 46180 Sokak No:25/1 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası: 3224272507 – 3224272509

c) Elektronik Posta Adresi: adana.sevgievleri2@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 12 aylık toplam 33.000 litre motorin ve 1.000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin alımı işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Adana Sevgi evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Yeşiloba Mah. 46180 Sokak No:25/1 Seyhan / ADANA

c) Teslim tarihi: Müdürlüğümüz hizmetinde kullanılmakta olan resmi ve kiralık araçlara motorin alım işlemi, yüklenici tarafından taşıt tanıma sistemi takılacak araçlara Adana ilinde ayrıca Türkiye sınırları dahilinde otomatik yakıt alma sistemine sahip faal istasyonları veya anlaşmalı istasyonlarından ihtiyaca göre günün herhangi bir saatinde TAŞIT TANIMA SİSTEMİ ile pompadan alınacaktır. Evlerde kullanılacak yakacak amaçlı motorin ile jeneratörde kullanılacak motorin alımı işlemi, idaremiz tarafından belirlenen tarihlerde yüklenici firmaya bildirilecek yüklenici en geç 48 saat içerisinde yakıtı idareye teslim edecektir. Telefon, faks gibi haberleşme araçları ile sipariş edilen yakacak ve iş günlerinde mesai saatleri içerisinde (08:00- 16:00) depolara boşaltılarak teslim edilecektir. Teslim alma mesai saati dışında yapılmayacaktır. Ancak acil durumlarda idarenin bilgisi dahilinde mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılabilecektir. Müdürlüğümüzde kullanılan çim biçme motorları ve çapa makineleri için kurşunsuz benzin alım işlemi, firmanın göstereceği Adana ilinde bulunan akaryakıt istasyonundan, ihtiyaca göre mesai saatleri içerisinde görevli personel tarafından imzalı satış makbuzu karşılığı alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Adana Sevgi evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Yeşiloba Mah. 46180 Sokak No:25/1 Seyhan / ADANA

b) Tarihi ve saati: 01.11.2016 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif veren istekliler ; 5015 sayılı Petrol Piyasası kanununa dayanılarak hazırlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 2. bölüm 6. maddesine istinaden ilgili faaliyete ilişkin lisansa sahip olduğuna dair belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini veya aslı idaremizce görülmüştür suretini ihale dosyası ile birlikte ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler, Adana ilinde ve ayrıca Türkiye sınırları dahilinde otomatik yakıt alma sistemine sahip faal istasyonları bulunduğuna dair belgeleri ve anlaşmalı istasyonların açık adreslerini gösteren bayi listesini teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Sevgi evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Yeşiloba Mah. 46180 Sokak No:25/1 Seyhan / ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Sevgi evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Yeşiloba Mah. 46180 Sokak No:25/1 Seyhan / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR