Yazdır

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alım işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453439
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNAYDIN ÇANAKKALE 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın alma Birimi Odası
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/416753
İhalenin Yapılacağı Yer : Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın alma Birimi Odası
İhale Alt Birimi : ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi : 14.11.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 60000 Lt Motorin, 2000 Lt Kurşunsuz Benzin  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzde Hizmet Veren Resmi ve Kiralık Araçlara(60000 Litre Motorin, 2000 Litre Kurşunsuz Benzin) Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/416753

1-İdarenin

a) Adresi

:

Esenler Mah. Kocatepe Sok No:1 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

2862171158 - 2862137322

c) Elektronik Posta Adresi

:

Hsm17.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

60000 Lt Motorin, 2000 Lt Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Birimlerinde görevli hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarını peyderpey yükleniciye ait akaryakıt taşıt tanıma sistemine sahip bayii istasyonlarından alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadardır. Akaryakıt alım detayları faturalarla birlikte ve her faturanın eki olarak Yüklenici tarafından İdareye verilecektir. Detaylarda araçların plakaları, akaryakıtın alım tarihi, alım saati, birim fiyatı, alınan miktar, alınan tutar, akaryakıtın alındığı yer gösterilecektir. Ekli Teknik Şartnamedeki hususlara aynen uyulmak zorunludur. Taşıt tanıma sistemi olmayan ilçelerde yüklenici İdarenin belirleyeceği şartlarda gerekli tedbirleri alarak araçlara akaryakıt verilmesini sağlayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın alma Birimi Odası

b) Tarihi ve saati

:

14.11.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi;

b) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu bayisi ise bayi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Bayilik yazı ve Bayilik Sözleşmesi;

c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu Bayilik belgesini, iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın İdarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR