Yazdır

PAZARCIK BELEDİYE BŞK.

Akaryakıt alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495321
Şehir : Kahramanmaraş / Pazarcık
Yayınlandığı Gazeteler

PAZARCIK 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 21.12.2016 11:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 300000 litre motorin ve 5000 litre benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/509645
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Alt Birimi : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Menderes Mahallesi Kartalkaya Blv. No:85 Belediye Hizmet Binası 46700 Pazarcık/Kahramanmaraş
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

PAZARCIK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/509645

1-İdarenin

a) Adresi

:

MENDERES KARTALKAYA BULVARI 85 46700 PAZARCIK/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3443114314 - 3443115884

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@pazarcik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

300000 litre motorin ve 5000 litre benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenicinin pompa istasyonu

c) Teslim tarihi

:

İdare araçlarının ihtiyacına göre yüklenicinin pompa istasyonunda akaryakıt alımı yapacaktır. Yaklaşık olarak aylık 25.000 litre motorin ve 400 litre benzin alımı yapılacaktır. Miktarlar ortalama olup miktarlarda farklılık oluşması söz konusudur.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Menderes Mahallesi Kartalkaya Blv. No:85 Belediye Hizmet Binası 46700 Pazarcık/Kahramanmaraş

b) Tarihi ve saati

:

21.12.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhaleye girecek istekli Dağıtıcı ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından verilmiş olan ve süresi dolmamış Dağıtıcı Lisans Belgesi. İstekli Akaryakıt Bayisi ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Almış olduğu ve süresi dolmamış Bayii Lisansı ile birlikte bayilik sözleşmesini ve İstekliler Belediye araçlarının yakıt alacakları Akaryakıt istasyonunun tam adresi ile aralarında yaptıkları protokol yada taahhütnameyi, istayonun istenilen mesafe içerisinde kaldığına dair belgeyi sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pazarcık Belediyesi İhale Servisiadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pazarcık Belediyesi İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR