Yazdır

TURGUTLU BELEDİYE BŞK.

Akaryakıt alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449763
Şehir : Manisa / Turgutlu
Yayınlandığı Gazeteler

TURGUTLU MANŞET 21.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Turan Mah. Yedieylül Yolu No:23 Turgutlu/MANİSA
İhale Tarihi : 15.11.2016 11:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Motorin 500.000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin 5.000 litre
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/403821
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

TURGUTLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜAkaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/403821

1-İdarenin

a) Adresi:TURAN MAHALLESI YEDIEYLÜL YOLU 23 45400 TURGUTLU/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası:2363134725 - 2363124126

c) Elektronik Posta Adresi:fenisleri@turgutlu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Motorin 500.000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin 5.000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri:

Motorin Belediye şantiyesinde, Kurşunsuz Benzin istekliye ait akaryakıt pompa istasyonunda idarenin ihtiyacı doğrultusunda teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri:

01/01/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda teslim alınacaktır. a) Akaryakıt ihtiyacı olan araçlara yetkili amirin imzası olan talep fişleri ile birlikte, istekliye ait Turgutlu Belediyesi sınırları içindeki akaryakıt istasyonundan veya Belediyenin isteği doğrultusunda Belediye şantiyesindeki tanklara teslim edilecektir. b) İdaremizin ihtiyacı olan Motorin, Belediye şantiyesindeki tevzii istasyonunda teslim edilecektir. Kurşunsuz Benzin ve ihtiyaca göre Motorin isteklinin Turgutlu Belediyesi sınırları içinde göstereceği akaryakıt istasyonundan fiş karşılığı alınacaktır. Şantiyeye getirilen Motorin aracı dolu ve boş olarak tartılacak ve kantar fişleri Belediyeye teslim edilecektir. İdaremiz şantiyesindeki tevzii istasyonunda bulunan akaryakıt ikmal pompalarında herhangi bir nedenden dolayı arıza meydana gelmesi durumunda, istekli tarafından arıza giderilene kadar ve tatil günlerinde akaryakıt ihtiyacı olması halinde fiş karşılığında isteklinin Turgutlu Belediye sınırları içinde göstereceği akaryakıt istasyonundan akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Turan Mah. Yedieylül Yolu No:23 Turgutlu/MANİSA

b) Tarihi ve saati:15.11.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3.

4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İhaleye katılacak akaryakıt dağıtım şirketleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan almış olduğu, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme boyunca geçerliliği devam eden "Dağıtıcı Lisansı"nın noter tasdikli sureti veya aslını teklif ile birlikte vereceklerdir.

İhaleye katılacak akaryakıt pompa istasyonları; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yetki verdiği Dağıtıcı Lisansı'na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair ihalenin yapıldığı tarih ve sözleşme boyunca geçerliliği devam eden Bayilik Lisansı'nın noter tasdikli sureti veya aslını teklif ile birlikte vereceklerdir.

EPDK'nın 21.09.2006 tarih ve 26296 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin " 5. maddesinde belirttiği üzere İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansları sahipleri ihaleye teklif veremezler.

İhaleye teklif verecek isteklilerin Turgutlu Belediyesi sınırları içinde Akaryakıt Pompa İstasyonu olması şartı aranacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü akaryakıt ürünleri satışı benzer iş olarak kabul edilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Turgutlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü (Belediye Hizmet Binası 6. Kat) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Turgutlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü (Belediye Hizmet Binası 6. Kat)adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR