Yazdır

ZONGULDAK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İL MÜD.

Akaryakıt alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453063
Şehir : Zonguldak / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADIM 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ŞAFAK 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 27.10.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı :  İl Müdürlüğü ,Karaelmas, Zonguldak, Hatice Turhan Sultan ve Kozlu Nesibe Hatun Yurt Müdürlükleri için 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında 1000 litre benzin ve 13200 litre motorin alımı teknik şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacaktır.
İhalenin Yapılacağı Yer : Yurtkur Zonguldak İl Müdürlüğü, Çınartepe Mah. İpek Sokak, No:261, ZONGULDAK
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/420415
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

2017 AKARYAKIT ALIMI

K.Y.K. ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/420415

1-İdarenin

a) Adresi : Çınartepe mahallesi ipek sokak N0 261 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası : 3722684525 - 3722684535

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İl Müdürlüğü ,Karaelmas, Zonguldak, Hatice Turhan Sultan ve Kozlu Nesibe Hatun Yurt Müdürlükleri için 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında 1000 litre benzin ve 13200 litre motorin alımı teknik şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : İl Müdürlüğü - Çınartepe Mah. İpek Sok. TTK Eğitim Üstü, No:261-ZONGULDAK Zonguldak Yurt Müdürlüğü - İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. No:81.- ZONGULDAK Karaelmas Yurt Müdürlüğü - İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 186. -ZONGULDAK Hatice Turhan Sultan Yurt Müdürlüğü, Bahçelievler Mah. Yıldız Sok. No:30.- ZONGULDAK Nesibe Hatun Yurt Müdürlüğü. Esenköy Mah. Abaz Cad. No:221., Kozlu/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi : 01.01.2017 tarihinden itibaren ihtiyaca binaen akaryakıt ikmali İdarenin talebi doğrultusunda her saat ve zamanda ve ihaleyi yüklenen firmanın istasyonunda yapılacaktır. Jeneratörler için motorin ihtiyaç durumuna göre sipariş tarihinden itibaren 1(bir) iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından ilgili Müdürlüğün jeneratör depolarına doldurma suretiyle peyder pey 31.12.2017 tarihine kadar yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yurtkur Zonguldak İl Müdürlüğü, Çınartepe Mah. İpek Sokak, No:261, ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati : 27.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yurtkur Zonguldak İl Müdürlüğü İdari İşler ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Çınartepe Mah. İpek Sokak, No:261, ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yurtkur Zonguldak İl Müdürlüğü, Çınartepe Mah. İpek Sokak, No:261, ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR