Yazdır

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452367
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ''DE YENİ YÜZYIL 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/403595
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu - Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Defterdarlık Arkası Muratpaşa / ANTALYA
Niteliği, Türü, Miktarı : ntalya Halk Sağlığı Müdürlüğü merkez ve ilçe kurum ve kuruluşlarında görevli resmi ve kiralık hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçları peyderpey yükleniciye ait merkez ve ilçe akaryakıt taşıt tanıma sistemine sahip bayii istasyonlarından alınacaktır. Ayrıca jeneratörlerimizin ihtiyacı olan motorin, jeneratörlerimizin bulunduğu adrese nakliyesi yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 08.11.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt Tanıma Sistemi ile 2 (İki) Kalem Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2016/403595

1-İdarenin

a) Adresi: Soğuksu Mah. Kazim Karabekir Cad. Defterdarlik Arkasi. MURATPAŞA/ANTALYA

Telefon ve faks numarası : 2422379600 - 2422381158

Elektronik Posta Adresi: hsm07.idmi@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale Konusu Malın

a) Niteliği türü, miktarı: Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü merkez ve ilçe kurum ve kuruluşlarında görevli resmi ve kiralık hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçları peyderpey yükleniciye ait merkez ve ilçe akaryakıt taşıt tanıma sistemine sahip bayii istasyonlarından alınacaktır. Ayrıca jeneratörlerimizin ihtiyacı olan motorin, jeneratörlerimizin bulunduğu adrese nakliyesi yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir.

b) Teslim Yerleri: Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü merkez ve ilçe kurum ve kuruluşlarında görevli resmi ve kiralık hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçları peyderpey yükleniciye ait merkez ve ilçe akaryakıt taşıt tanıma sistemine sahip bayii istasyonlarından alınacaktır. Ayrıca jeneratörlerimizin ihtiyacı olan motorin, jeneratörlerimizin bulunduğu adrese nakliyesi yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihleri: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.01.2017 tarihinde işe başlanır. İşin süresi 12 aydır. Akaryakıt alım detayları faturalarla birlikte ve her faturanın eki olarak yüklenici tarafından idareye verilecektir. Detaylarda araçların Plakaları, Markaları, Modelleri, akaryakıtların alım tarihi, alınan miktarı ve alınan tutarı gösterilecektir. Ekli Teknik şartnamedeki hususlara aynen uyulmak zorunludur. Taşıt Tanıma Sistemi olmayan ilçelerde yüklenici idarenin belirleyeceği şartlarda gerekli tedbirleri alarak resmi araçlara akaryakıt verilmesini sağlayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer: Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu - Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Defterdarlık Arkası Muratpaşa / ANTALYA

b) Tarihi ve Saati: 08.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

 1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış akaryakıt dağıtım şirketi lisansı belgesi ile lisanslı bir şirketin bayisi ise bayilik belgesi de vermek zorundadır. İstekli dağıtıcı ise; akaryakıt ile tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış "Dağıtıcı Lisansı" nı, istekli akaryakıt pazarlama bayii ise; 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış "Bayi Lisansı" ile birlikte dağıtıcı ile yapmış olduğu "Tek Elden Satış Sözleşmesi" ni teklifi ile birlikte sunacaktır.

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi - Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Defterdarlık Arkası Muratpaşa / ANTALYA adresinden satın alınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 3. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi - Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Defterdarlık Arkası Muratpaşa /

ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 2. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 4. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR