Yazdır

MANİSA ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450360
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA HAYAT 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 07.11.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer : MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
Niteliği, Türü, Miktarı : 95 Oktan Kurşunsuz Benzin : 5.000 Litre
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/413316
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MANİSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/413316

1-İdarenin

a) Adresi : 2. ANAFARTALAR MAHALLESİ TÜMEN CADDESİ 1502 Sok. No : 17 45020 MERKEZ ŞEHZADELER/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası : 2362323639 - 2362317248

c) Elektronik Posta Adresi : manisaisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 95 Oktan Kurşunsuz Benzin : 5.000 Litre

Motorin : 150.000 Litre

Motorin (Diğer) : 200.000 Litre

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında ihtiyaca göre hizmet vasıtaları ile iş makinelerinin depolarına taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyder pey alınacaktır. Ancak önceden öngörülmeyen orman yangını zuhur etmesi ve İdarenin talebi halinde çok acil kaydıyla yangın mahallinde yada arazide çalışan arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkiyatı İdarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.

c) Teslim tarihi : İdarenin talebi doğrultusunda taşıt tanıma sistemi takılacak araçların akaryakıt depolarına 01.01.2017 tarihinden yüklenicinin yada bağlı bulunduğu dağıtım şirketinin ve /veya bayilerinin taşıt tanıma sistemine sahip tüm istasyonlarından 31.12.2017 tarihine kadar ihtiyaç duyuldukça idareye ait akaryakıt sipariş fişiyle peyder pey alınacaktır. Bir orman yangını meydana geldiğinde yangın söndürme faaliyetlerinde çalışan araç ve iş makinelerine akaryakıt sevkıyatı idarece talep edildiğinde teknik şartnamede belirtildiği şekilde yüklenici tarafından idarenin isteği doğrultusunda ve talep ettiği şekilde yapılacaktır. Bunun için yüklenici ek bedel talep etmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati : 07.11.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

2-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

3-İdarenin ihtiyacı olan akaryakıt 31/12/2017 tarihine kadar peyderpey alınacağından isteklinin/isteklilerin kendilerinin veya bağlı oldukları dağıtım ve pazarlama şirketi ya da ana bayiye bağlı iş yerimizin bulunduğu Manisa Belediye sınırları veya Manisa Belediyesi mücavir alanları içinde Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçe sınırları içerisinde en az bir istasyonun bulunduğunu gösteren (Belediye, Valilik, Kaymakamlık veya dağıtıcı firmadan alınmış) İş Yeri Açma ve İzin Belgesinin aslı veya noter onaylı suretini teklifleri kapsamında idareye sunmak zorundadırlar.

4- Yukarıda 3 maddesine göre istekli tarafından bildirilen istasyonların taşıt tanıma sistemine sahip olduğuna dair ilgili dağıtım firmasınca düzenlenmiş belge teklif zarfı içinde sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR