Yazdır

BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449687
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR BİRLİK 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BİZİM İVRİNDİ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Korucu YARDOP Sahalarında Çalışan İş Makinelerine ihtiyaç nispetinde peyder pey, (24) yirmi dört saat süreyle hizmete açık tutulan kendi adı altında işlettiği Balıkesir İli, İvrindi İlçesi Korucu Mahallesi sınırları içinde kalan Akaryakıt satış istasyonlarından, yada idarenin talebi doğrultusunda; 1) Orman yangınları gibi olağanüstü durumlarda, yangın mahallinde idarenin uygun göreceği yerde tanker vasıtasıyla, 2) İş yoğunluğu sebebiyle iş sahasında idarenin uygun göreceği yerde tanker vasıtasıyla, Akaryakıt alınabilecektir. Yüklenici tarafından tanker vasıtasıyla nakli yapılarak satışı yapılacak akaryakıtın nakliyesi yükleniciye ait olup, yükleniciye konuyla ilgili herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/409518
İhalenin Yapılacağı Yer : Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/Balıkesir
Niteliği, Türü, Miktarı : 23.000 Lt Motorin (Diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 25.10.2016 11:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KORUCU YARDOP SAHALARINDA ÇALIŞAN İŞ MAKİNELERİNE

AKARYAKIT ALIMI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Korucu YARDOP Sahalarında Çalışan İş Makinelerine Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/409518

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

:

02662616060 - 02662439579

c) Elektronik Posta Adresi

:

sefercengiz@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

23.000 Lt Motorin (Diğer)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Korucu YARDOP Sahalarında Çalışan İş Makinelerine ihtiyaç nispetinde peyder pey, (24) yirmi dört saat süreyle hizmete açık tutulan kendi adı altında işlettiği Balıkesir İli, İvrindi İlçesi Korucu Mahallesi sınırları içinde kalan Akaryakıt satış istasyonlarından, yada idarenin talebi doğrultusunda; 1) Orman yangınları gibi olağanüstü durumlarda, yangın mahallinde idarenin uygun göreceği yerde tanker vasıtasıyla, 2) İş yoğunluğu sebebiyle iş sahasında idarenin uygun göreceği yerde tanker vasıtasıyla, Akaryakıt alınabilecektir. Yüklenici tarafından tanker vasıtasıyla nakli yapılarak satışı yapılacak akaryakıtın nakliyesi yükleniciye ait olup, yükleniciye konuyla ilgili herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme boyunca peyder pey, (24) yirmi dört saat süreyle hizmete açık tutulan kendi adı altında işlettiği Balıkesir İli, İvrindi İlçesi Korucu Mahallesi sınırları içinde kalan akaryakıt satış istasyonlarından ve birim fiyat sözleşmenin 10.1.1. maddesinde belirlenen şartlarda akaryakıt alınabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/Balıkesir

b) Tarihi ve saati

:

25.10.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca İsteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş bayilik lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi (belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri).

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanlığı T.C.Ziraat Bankası Balıkesir Şubesi IBAN TR65 0001 0000 45 372 84 752 5002 no.lu hesabına ihale dökümanı satış bedelinin yatırılarak; Dekont Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü İhale Birimi Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül / Balıkesir adresine ibrazı ile ihale dokümanı satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/Balıkesir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR