Yazdır

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00447850
Şehir : İstanbul / Tuzla
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : EVLİYA ÇELEBİ MAH. HAT BOYU CAD. NO:17 TUZLA / İSTANBUL
İhale Tarihi : 02.11.2016 11:00
İhale Kayıt No : 2016/399666
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 390.000 Lt. Motorin (Dökme), 10.000 Lt. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin (Dökme) ve 53.000 Lt. Motorin Diğer (Pompadan) Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE MOTORİN ALIMI

TUZLA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE MOTORİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/399666

1-İdarenin

a) Adresi

:

EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2164440906 - 2165814778

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@tuzla.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

390.000 Lt. Motorin (Dökme), 10.000 Lt. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin (Dökme) ve 53.000 Lt. Motorin Diğer (Pompadan) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

390.000 litre motorin (dökme) ve 10.000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin makine ikmal atölyesine peyderpey teslim edilecek, 53.000 litre motorin (diğer) isteklinin kendi istasyonundan idarenin yönlendireceği araçlara dolum yapılacaktır . Pompadan alınacak akaryakıt isteklinin kendi istasyonundan alınacak olup; taşıt tanıma sistemi ile verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

c) Teslim tarihi

:

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında peyderpey alım ve dolum yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

EVLİYA ÇELEBİ MAH. HAT BOYU CAD. NO:17 TUZLA / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

02.11.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli ; akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise veya bayisi ise EPDK dan alınmış dağıtıcı veya bayilik lisansı (bu belge ihale tarihi itibariyle geçerli olacak ve sözleşme süresi boyunca geçerliliğini muhafaza edecektir.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü akaryakıt satışı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

AÇIKLAMA AĞIRLIK %

FİYAT %60
A1 = ( (ORT+YM_TUT) /2) * YM_KAT / PUAN * AK
ORT : Geçerli Tekliflerin ortalaması,
YM_TUT: İşin yaklaşık maliyeti,
YM_KAT: 5,
PUAN: Firmanın teklif tutarı,
AK: 0.60

Firma Özel İlave Kriterleri %40

İstasyonun idareye olan uzaklığı
Mesafe Puan P
0-5 km (5 km dahil) 10
5-10 km (10 km dahil) 8
10-15 km (15 km dahil) 6
15-20 km (20 km dahil) 4
20-25 km (25 km dahil) 3
25-30 km (30 km dahil) 2
30km üzeri 1

A2 = P * AK
P = İsteklinin akaryakıt kendi istasyonunun idareye uzaklığına bağlı olarak tesbit edilen puanı(yukarıdaki mesafe tablosundan tesbit edilecektir.)
AK = 0,40

S= A1 + A2

Not: Puanlama 10 üzerinden yapılacak olup iş, en yüksek Skoru (S) elde eden istekliye ihale edilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÖLÜMÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÖLÜMÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR