Yazdır

KAYSERİ POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU

Akaryakıt alım ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448443
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ ANADOLU HABER 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KAYSERİ GÜNDEM 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 20.10.2016 14:00
İhale Türü : Mal Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 3.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 16.000 Litre Motorin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

3000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 16000 LİTRE MOTORİN

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-KAYSERI KOCASİNAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 16000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/402165

1-İdarenin

a) Adresi

:

SANCAKTEPE MAH ERKILET BULVARI NO:530 38090 KOCASİNAN/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3523510213 - 3523510215

c) Elektronik Posta Adresi

:

kayseripmyo@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 16.000 Litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait araçların (çim biçme makineleri ve jeneratör dahil) yakıt depolarına ikmal şeklinde teslimat yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait araçların (çim biçme makinaları ve jeneratör dahil) yakıt depolarına ikmal şeklinde teslimat yapılacaktır. Araçlara yerleştirilecek olan taşıt tanıma cihazları ve Polis Meslek Eğitim Merkezinde sabit bulunan jeneratör ile trafiğe çıkamayan çim biçme makinelerine akaryakıt alımı için gerekli olan teçhizat yüklenici tarafından karşılanacaktır. Araçlara yerleştirilecek olan taşıt tanıma cihazlarının montajı yüklenici tarafından sağlanacaktır. İhale üzerinde kalan istekli; sağlamayı taahhüt ettiği akaryakıt ürünlerini Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezine hizmet veren araçların akaryakıt depolarına kendi istasyonunda veya belirlediği ve bildirdiği akaryakıt istasyonlarında teslim edecektir. Ayrıca idareye ait jeneratöre yapılacak ikmal ve teslimat jeneratörün bulunduğu yerde yapılacaktır. İhale edilen miktar sözleşmenin biteceği tarihe kadar peyder pey teslim alınacaktır. Yüklenici, İdare hizmetindeki ATOS'a dahil olduğu bildirilen araçların akaryakıt ihtiyacını, aracın Yüklenicinin dağıtım istasyonları veya bayilerine gelmesine müteakip 7 gün 24 saat süreyle anında karşılayacak ve bunun için yeteri kadar yakıtı bulunduracaktır. İstasyon; yakıt talebi halinde ve talep tarihinde akaryakıtı sağlamak zorundadır. Araç Tanıtım Cihazları (ATC) teknik şartnamede belirtildiği şekilde monte edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sancaktepe Mah. Erkilet Bulvarı No:530 Kocasinan/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati

:

20.10.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini teklifleri ile birlikte verecektir.

2- İstekli Akaryakıt pazarlama bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış bayii lisansı ile birlikte, dağıtıcı ile yapmış olduğu tekelden satış sözleşmesi ve bayii dağıtım şirketinden sözleşme süresince idarenin akaryakıt ihtiyacını karşılayacağına dair destek taahhütnamesi getirmesi zorunludur. Destek Taahhütnamesi dağıtım şirketi yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

3-İstekli dağıtıcı ise akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansını vermek zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Sancaktepe Mah. Erkilet Bulvarı No:530 Kocasinan/KAYSERİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sancaktepe Mah. Erkilet Bulvarı No:530 Kocasinan/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR