Yazdır

ÇUBUK BELEDİYE BŞK.

Akaryakıt (500 bin litre motorin, 10 bin litre 95 oktan kurşunsuz benzin) alımı ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497073
Şehir : Ankara / Çubuk
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 22.12.2016 10:30
İşin Yapılacağı Yer : ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT İSTASYONU
İhale Türü : Mal Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 2 KALEM AKARYAKIT MAL ALIMI ( 500.000 LİTRE MOTORİN- 10.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN)  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/502142
İhalenin Yapılacağı Yer : ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU (BAŞKANLIK BİNASI)
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

"AKARYAKIT ALIMI (500 BİN LİTRE MOTORİN, 10 BİN LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/502142
1-İdarenin
a) Adresi : YAVUZ SELIM MH. DURU SK.NO:1 06760 ÇUBUK/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3128371073 - 3128379872
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

2 KALEM AKARYAKIT MAL ALIMI ( 500.000 LİTRE MOTORİN- 10.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT İSTASYONU
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yapılmasını müteakip, sözleşme konusu malın teslimine 01.01.2017 tarihinden itibaren başlanarak 31.12.2017 tarihini de kapsayan süreçte (01.01.2018 tarihi itibariyle ) teslimat tamamlanmış olacaktır. Sözleşme konusu mallar, idarenin ihtiyacı nispetinde ve isteği doğrultusunda Destek Hizmetleri Yakıt Deposuna partiler halinde teslim edilecektir.Ayrıca akaryakıt pompalarının arızalanması durumunda veya ihtiyaç halinde gerektiğinde yüklenicinin istasyonundan alınabilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU (BAŞKANLIK BİNASI)
b) Tarihi ve saati : 22.12.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilen, idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen her türlü akaryakıt alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (BAŞKANLIK BİNASI)adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR