ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

63 kalem tıbbi sarf malzeme alımı ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00448126
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ŞEHİR GAZETESİ 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/402331
Niteliği, Türü, Miktarı
:
63 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi İlgili Depoları
İhale Tarihi
:
03.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Yunus Emre Devlet Hastanesi Hastane Yöneticiliği - Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No:23 26190 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

63 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

DEVLET HASTANESİ -YUNUS EMRE-ESKİŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
63 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/402331

1-İdarenin

a) Adresi

:

ULUÖNDER MAH. SALIH BOZOK CAD. NO:23 26190 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2223309999 - 2223357258

c) Elektronik Posta Adresi

:

yedhsatinalma@eskisehirsaglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

63 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi İlgili Depoları

c) Teslim tarihi

:

30/06/2017 tarihini geçmemek üzere, ihale konusu sarf malzemeler idarenin talebi doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. Sarf malzemeler İdareden gelen talep yazılarının tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. Teslim tarihi ve saati en az bir gün öncesinde Hastanenin ilgili deposuna bildirilecek, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacaktır. Teslim sırasında yüklenici firmadan yetkili en az bir kişi mutlaka bulunacak, kargo elamanlarının bırakıp gittiği malzemeler kabul edilmeyecektir. Bırakılan bu malzemelerin muhafazasından veya geri gönderilmesinden hastanelerimiz sorumlu olmayıp malzemelerin depoya istiflenmesi yükleniciye aittir. Teslim edilecek malzemeler, teknik şartnameye ve bırakılan numuneye uygunluğu kontrol edildikten sonra teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yunus Emre Devlet Hastanesi Hastane Yöneticiliği - Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No:23 26190 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a)İstekliler teklif edeceği her kaleme ait numuneyi ihale saatinden önce kendileri düzenleyecekleri Tutanak ile birlikte kutu içinde üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırıp satınalma birimine teslim edeceklerdir. Numunelerin üzerinde firma adı, ihale kalem numarası ve adını gösterir etiket (düşmeyecek şekilde yapıştırılmış) bulunmalıdır. Numune olmayan malzemeye ait fiyat değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonu, gerek görüldüğü takdirde ek numune isteyebilir. Numune ambalajları uzman üyeler tarafından açılabilecek ve gerekirse uygulamalı olarak değerlendirilebilecektir. Tutanakla teslim edilmeyen veya ihalede ait olduğu kalemin numarası yanlış yazılan numunenin uzman üyelerce değerlendirilememesinden istekli sorumludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No:23 - Tepebaşı/ ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 75 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Hastane Yöneticiliğimizin Halk Bankası Eskişehir Şubesi nezdindeki TR650001200934800005000069 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yunus Emre Devlet Hastanesi Hastane Yöneticiliği - Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No:23 26190 Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR