Yazdır

AFYONKARAHİSAR İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

6 Kalem tıbbi gaz alımı ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00525224
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ODAK 10.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 08.02.2017 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 6 Kalem Tıbbi Gaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELİRİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ
İhale Kayıt No : 2016/584402
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AFYONKARAHİSAR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 6 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AFYONKARAHİSAR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Sağlık Tesisleri için 6 Kalem Tıbbi Gaz Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/584402

1-İdarenin

a) Adresi :ORHANGAZİ MH. NEDİM HELVACIOĞLU BULVARI 03200 UYDUKENT AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası : 444 4234-6372 - 02722137936

c) Elektronik Posta Adresi : afyonkhbgsmerkezisatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:6 Kalem Tıbbi Gaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SANDIKLI DEVLET HASTANESİ BOLVADİN DEVLET HASTANESİ İSCEHİSAR DEVLET HASTANESİ SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ ÇAY DEVLET HASTANESİ ŞUHUT DEVLET HASTANESİ EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ DİNAR DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Teknik Şartnamenin son sayfasında belirtildiği şekilde ilgili Hastanelere peyderpey teslimat yapılacaktır. Siparişi verilen gazlar, ilgili hastanenin isteğinden itibaren Acil durumlarda en geç 24 saat içinde, normal talepte 3 (üç) gün içinde teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELİRİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ

b) Tarihi ve saati: 08.02.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1- Medikal oksijen gazı için teklif verecek istekliler

Üretici ise; Medikal amaçlı gaz üretimi ve dolumuna dair Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş medikal amaçlı gaz üretim izin belgesi.

İstekliler üretici değil bayii ise; Üreticiye ait izin belgesiyle kendisine ait medikal amaçlı gaz dolumu, depolama ve dağıtımına yönelik medikal gaz izin belgesini ve üretici firmanın yetkili bayiisi olduğuna dair belge sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARA YAPILAN HER TÜRLÜ TIBBİ GAZ SATIŞI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ - ORHANGAZİ MH. NEDİM HELVACIOĞLU BULVARI 03200 - MERKEZ / AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR